Nytt program för Botkyrkas blå värden

Foto: Sten Modén

Botkyrka kommun har arbetat fram ett nytt kommunövergripande vattenprogram, även kallat Botkyrkas blå värden. Viktiga mål med vattenprogrammet är bland annat att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i kommunens sjöar och vattendrag, samt tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten.

– Rent vatten är inte bara en förutsättning för biologisk mångfald och fungerande ekosystem, utan även för medborgarnas behov av dricksvatten och rekreation som till exempel bad, fiske och båtliv, säger Dan Arvidsson, miljöutredare på Botkyrka kommun.

I kommunen finns det många verksamheter som arbetar med vattenfrågor, till exempel med dricks- och avloppsvatten samt dagvatten. Kommunen arbetar även med fysisk planering, tillsyn och miljöövervakning.

– I och med vattenprogrammet kommer det att vara lättare att arbeta mer strukturerat och effektivt med vattenfrågorna och skapa samsyn och samordna hela kommunens arbete med vatten, säger Dan Arvidsson. Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer ska följas och användas som värdemätare för att bedöma om vi når vattenprogrammets mål.

Till programmet finns även ett åtgärdsprogram där det framgår vilka åtgärder som kommunen prioriterar de kommande åren.

Vattenprogrammets mål i korthet:  

  • Skapa förutsättningar för naturliga ekosystem  
  • Tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten  
  • Skapa goda förutsättningar för rekreation och fiske  
  • Öka kunskapen och förståelsen för vatten    
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2017