• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Tillsyn på enskilda avlopp och gödselhanteringen kring Älvestabäcken

Tillsyn på enskilda avlopp och gödselhanteringen kring Älvestabäcken

Foto: Sten Modén

Foto: Sten Modén

Under april 2018 kommer miljöenheten att bedriva en tillsynkampanj fokuserad på läckage av närsalter från verksamheter som är lokaliserade inom det direkta avrinningsområdet för Älvestabäcken och Skrävsta gård.

Ett fåtal fastighetsägare och verksamhetsutövare har fått hem information om kampanjen där det bland annat framgår vilket datum handläggarna kommer att göra ett platsbesök.

Älvestabäcken rinner från sjön Aspen till Tullingesjön och ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövård. Näringsbelastningen i Älvestabäcken är idag hög och riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormerna god ekologisk status 2027 eller god kemisk status 2021.

Åkrarna som omger bäcken öster om Hågelbyleden strukturkalkades 2014 och är försedda med odlingsfria skyddszoner. Detta bör minska näringsläckaget från åkermarkerna. Påverkan från djurhållning och enskilda avlopp är i dagsläget oklart. Tillsynen kommer därmed främst att vara inriktad på enskilda avloppsanordningar, gödselhantering och belastning av näringsämnen från hagmarker.

Rätt hantering av stallgödsel är viktigt för att undvika avrinning och näringsläckage till omgivningen. En felaktig hantering kan på sikt leda till att våra vattendrag, sjöar och hav övergöds. Att ta bort gödsel och tänka på utfodringen i rasthagar är exempel på åtgärder som kan minska fosforläckage till närliggande vattendrag. Enskilda avlopp med dålig reningsförmåga riskerar att förorena yt- och grundvatten. De utgör en hälsosrisk då avloppsvatten riskerar att hamna i dricksvatten hos dem med enskild brunn samt bidra till övergödning och algblomning genom utsläpp av näringsämnen som kväve och fosfor.

Syftet med kampanjen är att säkerställa gödselhanteringen, användningen av hagmarker och skötsel av enskilda avloppsanordningar för att på så sätt kunna minska belastningen av näringsämnen till Älvestabäcken.

Om du har några frågor om tillsynen är du välkommen att kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer på telefon: 08-530 610 80.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2018