Stäng meddelande

Så här arbetar Botkyrka kommun med åtgärder i värmeböljan


Sommarens värmebölja och torka påverkar många medborgare. Botkyrka kommun genomför flera olika åtgärder för att underlätta och informera medborgarna med anledning av värmeböljan och eldningsförbudet. 

Utöver verksamheternas ordinarie riskbedömningar och handlingsplaner, har en rad åtgärder lagts till sommaren 2018 för att underlätta för medborgarna i värmen.

Vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen värnar om medborgares hälsa

  • Extra fläktar har köpts in till flera verksamheter. Ett vård- och omsorgsboende har lånat kylaggregat.
  • Hemtjänsten har prioriterat personlig omvårdnad kopplat till värmen.
  • Personal på samtliga vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder och socialpsykiatrins boenden inom socialförvaltningen har fått extra information och stöd kring hur de på bästa sätt kan hjälpa medborgare under värmeböljan.

  • Vårdplaneringen har prioriterats, så att äldre som varit på sjukhus får stöd i hemmet snabbare än vanligt. Detta på önskemål från Landstinget som behövt vårdplatserna för att möta ett ökat antal inläggningar och färre vårdplatser.

Utbildningsförvaltningen förbereder inför terminsstarten

Ventilationen går dygnet runt i skolor och förskolor för att förbereda byggnaderna inför terminsstarten. Personalen har fått tips om att dra ner persiennerna för att skydda mot solinstrålning.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar utomhus

Flera utbildningar inom vuxenutbildningen har undervisning i skuggan utomhus.

Anslag om eldningsförbudet i hela kommunen

Länsstyrelsens informationsanslag om det generella eldningsförbudet är uppsatt runt om i Botkyrka, bland annat på badplatsernas grillplatser, i naturreservaten och på Botkyrkabyggens allmänna grillplatser. Även skolor och förskolor har fått anslag med information om förbudet.

Kommunens väktare har i uppdrag att kontrollera tryggheten på kommunens badplatser och väktarna kontrollerar samtidigt att eldningsförbudet efterföljs.

Driftenheten på tekniska förvaltningens gata-park, samt kommunens och Botkyrkabyggens entreprenörer har kraftigt dragit ned på användandet av maskiner vid till exempel gräsklippning för att undvika gnistor som riskerar att starta en brand.

Botkyrkabyggen tipsar hyresgästerna

Det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen har informerat sina hyresgäster via bovärdarna och på webbplatsen www.botkyrkabyggen.selänk till annan webbplats. På webben finns flera tips för att få det svalare i lägenheten.

Samordning i kommunens krisledning

Kommunens krisledning har regelbundna avstämningar för att diskutera hur verksamheterna påverkas av värmen och torkan. Representanter för alla förvaltningar medverkar och stämmer av läget och samordnar informationen.

Botkyrka.se uppdateras

Kommunens webbplats, Botkyrka.se uppdateras kontinuerligt. En samlingssidalänk till annan webbplats för värmebölja, vattentillgång och eldningsförbud har skapats för att det ska vara lätt att hitta senaste nytt.

Helhetsgrepp om hur kommunen påverkas av ett förändrat klimat

Botkyrka kommun arbetar med att ta fram en klimatanpassningsplan som kommer att vara klar till årsskiftet 2019/2020. I den tas ett helhetsgrepp kring alla delar av Botkyrka kommuns verksamheter och hur de påverkas ur ett klimatperspektiv.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2018