Stäng meddelande

Tillsyn på jordbruk

​Foto: Sten Modén

Åkermark. Foto: Sten Modén

Under november och december kommer miljöenheten att bedriva tillsyn på jordbruksverksamheter inom kommunen.

Tillsynen görs som en del i ett nationellt tillsynsprojekt i samverkan med Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen samt Sveriges länsstyrelser och kommuner. Syftet med besöken är att utveckla tillsynen i fält för att se hur lagstiftningen vid spridning av kemiska bekämpningsmedel och gödsel efterlevs, samt öka kunskapen hos både inspektörer och jordbrukare om risker för läckage av kemiska bekämpningsmedel och gödsel till vatten.

Det ligger i allas intresse att vattnet i våra sjöar och vattendrag håller en hög kvalité. Det finns miljökvalitetsnormer framtagna för alla sjöar och vattendrag. Målsättningen är att vattnet ska bibehålla eller uppnå en god vattenstatus, både biologiskt och kemiskt. Lagstiftningen ställer krav på lagring, hantering och spridning av kemiska bekämpningsmedel och gödsel för att minska påverkan på vatten. Ett sätt för att följa upp befintlig lagstiftning och miljökvalitetsnormerna är att fokusera tillsynen på åkrar som ligger i anslutning till sjöar och vattendrag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019