En värdig bild av Fittja

Flygfoto över Fittja

Foto: Botkyrka kommun

Med anledning av Uppdrag gransknings olyckliga sammanblandning av enskilda människor och Fittjabor i allmänhet, vill vi ge en mer nyanserad bild av hela Fittja.

Helheten är mer än det som Uppdrag granskning väljer att ta upp. Därför vill vi ge en värdig bild av Fittja genom att här lyfta fram exempel på hur Fittja rör sig framåt – genom exemplen nedan.

Fittja i rörelse – trots utmaningar

Fittjas invånare har generellt sett större trösklar för att nå sina livsdrömmar än ett svenskt genomsnitt, men Fittjaborna låter sig inte hindras. Ständigt visar de uppfinningsrikedom och målmedvetenhet att bryta sig loss från samhällets stigmatiserade bild av de själva som Fittjabor och av Fittja som stadsdel.

Exempel på detta är Fittjaskolans årskurs 3 blev bäst i sin årskull i hela Sverige i den årliga matematiktävlingen Pangeai (år 2016). Samtidigt finns det personer i alla åldrar som engagerat sig politiskt, till exempel i Botkyrkas ungdomsfullmäktige. Fittja har drivna, duktiga entreprenörer, till exempel den snabbast växande utbildningsplattformen i Sverige med fokus på sparande och investeringar – Börshajen. Fittja har nattvandrare som samarbetar över gruppgränser. Fittja har engagerade personer som engagerar sig partipolitiskt lokalt och nationellt inom båda blocken. Detta är att nämna några exempel på hur Fittja är i rörelse.

Fittja växer – nya långsiktiga projekt

Utvecklingsplanerna för Fittja kommer genomföras i olika etapper under flera år framöver. Det ska byggas runt 380 nya lägenheter, en ny konsthall, ett äldreboende samt att Fittja centrum ska genomgå en upprustning. Tanken är att Fittja centrum ska bli en mer levande plats där det finns rum för fler möten och ökad trygghet. Botkyrkabyggen har även påbörjat renovering av sina lägenheter.

Framtidens Fittja byggs just nu

Framtidens Fittja är på gång och den positiva utvecklingen är i början av en resa. Tillsammans med Fittjabor och föreningsliv byggs framtidens Fittja – en plats mångfalden av erfarenheter och kunskap skapar nya arbetstillfällen, bättre skolor och kreativa platser att vistas på.

Uppgifter som förekommer i Uppdrag granskning

I Uppdrag granskning har vi fått följa två bröder som har svikits av en hel vuxenvärld – familj, grannar, skola och socialtjänst. Det som har hänt kan inte göras ogjort men vi kan dra lärdom av deras historia och minska risken för att andra barn ska drabbas på samma sätt.

Om socialtjänsten skulle få ett liknande ärende idag hade arbetssättet varit annorlunda. Vi hade varit mer noggranna initialt och försökt göra tidigare insatser i familjen. Idag pratar vi även med de yngsta barnen och vi involverar privat och professionellt nätverk – allt för att få en bredare bild av familjens situation. Vi är också bättre att hålla en röd tråd för att på ett bättre vis utreda den faktiska oron.

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och om en vårdnadshavare inte vill ha kontakt med socialtjänsten finns det inget lagrum som är tvingande. För att omhänderta ett barn enligt Lagen om vård av unga (LVU) ska det finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas. Det är inte föräldrarnas problem i sig som leder till ett omhändertagande, utan det är följderna av dessa problem som ska utgöra en. Omständigheterna måste då vara konkreta och det ska finnas ett tydligt vårdbehov där risken inte är övergående. För att kunna ansöka om LVU krävs därför ett omfattande underlag.

Sekretess till skydd för enskilda personer hos socialtjänsten

I programmet uppkommer även frågan om varför information är maskerad i utlämnade handlingar. Anledningen till det är att alla uppgifter som rör enskilda personer omfattas av sekretess. Till skydd för andra personer som förekommer i de utlämnade handlingarna har därför maskerats.  Inga uppgifter som rör individen själv har tagits bort.

Om andra människor finns omnämnda i en persons akt inom socialtjänsten, gäller sekretess rörande deras uppgifter även i förhållande till den personen som äger akten. Undantaget är om det står helt klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att personerna eller någon närstående till dessa lider men.

Sekretess gäller även för avlidna om de begärda uppgifterna kan kränka den frid som bör tillkomma den avlidne, till exempel för integritetskänsliga uppgifter som det kan antas att den avlidne inte velat skulle komma till någon annans kännedom ens efter hans eller hennes död.

Läs mer

På länkarna till höger finns fördjupad information sekretess, utförlig statistik om Fittjas utveckling samt broschyren ”Fittja stories”.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2017