Byggavfallshantering i f.d. Kassmyra grustäkt

I f.d. Kassmyra grustäkt bedrivs en verksamhet för byggavfallshantering. Kommunen vill tydliggöra att avfallshanteringen sker enligt ett beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden och att det finns flera försiktighetsmått för hur verksamheten får bedrivas.

Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att byggavfallet endast får sorteras och bearbetas på hårdgjorda ytor med rening och omhändertagande av dagvattnet.

Vidare får inget farligt avfall hanteras på platsen, så som till exempel asbest, freonavfall, tungmetallinnehållande avfall eller impregnerat virke.

Avfallet sorteras så att merparten av avfallet kan skickas till förbränning i värmeverk och en del av avfallet, till exempel gipsskivor, körs till deponi efter sorteringen.

Miljöenheten besöker verksamheten både föranmält och utan anmälan. Vid de kontroller som utförts hittills har vi inte funnit att något otillåtet avfall hanterats på platsen.

Miljöenheten har även besökt omgivande bostadsområden och bedömt att buller eller damm från verksamheten hittills inte orsakat betydande störningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017