Ny strukturplan för Storvreten

Svartvitt flygfoto med Brunna utmärkt i tecknat.

Storvreten byggdes för ungefär 50 år sedan. Nu är området i behov av förnyelse och kommunen har tagit fram en strukturplanen över området. I höst fattar kommunfullmäktige beslut på förslaget.

Strukturplanen för Storvreten är en långsiktig plan som visar hur området övergripande kan utvecklas. Förslaget handlar bland annat om att stadsdelen ska växa och förtätas med 2 000-2 500 bostäder fram till omkring år 2040. Men stukturplanen handlar inte bara om bostäder. Den pekar också ut platser där verksamheter, service och andra mötesplatser skulle kunna byggas.

Bygget av nya Botkyrka är i full gång. Vår ambition är dels att bygga 4 000 nya hem fram till 2020, samt modernisera alla våra stadsdelar. Därför är det bra att vi nu har en strategiskt övergripande plan för hur vi ska utveckla Storvreten. Strukturplanen kommer att möjliggöra för ett långsiktigt arbete för att vi ska få fler bostäder, skolor, omsorg och service, säger Gabriel Melki (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Utdrag ur strukturplanen
Förtätningen kommer till största delen att göras längs nuvarande vägar och endast ett fåtal nya bilvägar byggs. Nya cykelvägar byggs längs Storvretsvägen, Harbrovägen och Odlingsvägen. De nuvarande gångvägarna bevaras men nya gångvägar tillkommer längs Harbrovägen, Storvretsvägen och genom ny bebyggelse. Alla grönstråk ska vara attraktiva, trygga och länka samman olika delar inom stadsdelen och stärka kopplingen mot Skäcklinge, Tumba centrum och Dalvägen. Det ska också finnas en grön entré från Storvreten till Lida. Nuvarande centrum är tänkt utvecklas till en social mötesplats.

Vissa delar av strukturplanen på gång
För vissa delar av strukturplanen finns pågående detaljplanearbeten. Exempelvis bostäder i kvarteren Bärnstenen 1 vid Stupvägen och Alunstenen 1 vid Toppvägen, samt två befintliga förskolor, Opalen i anslutning till Stupvägens vändplats i Storvretens nordöstra del samt Ametisten 600 meter sydost om Tumba centrum som rivs och byggs upp på nytt i två våningar. Botkyrkabyggen uppför ungdomsbostäder på Harbrovägen och Hålvägen och Storvretsparken rustas upp under åren 2019-2020. Det finns även en färdig detaljplan för en livsmedelsbutik invid Willys vid Huddingevägen-Bryggarevägen.

Så fungerar en strukturplan
Förutom att visa hur ett område kan utvecklas övergripande och långsiktigt så fungerar planen också som ett planeringsunderlag och styrning för kommande detaljplanering i området. Den ger också riktlinjer för kommunala och privata aktörers framtida investeringar som påverkar den fysiska miljön.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2017