Närdemokratin ska stärkas i Botkyrka

Människor i alla åldrar som står inomhus och väntar, mest kvinnor och barn, foto

En välfungerande demokrati handlar inte bara om att rösta i de allmänna valen utan också om att du som medborgare ska kunna vara delaktig i och ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen mellan valen. Därför har kommunfullmäktige nu beslutat om en ny inriktning för närdemokratin i Botkyrka.

- För mig är det tydligt, alla Botkyrkabor ska kunna vara med och utveckla kommunen. Inga bra förslag ska gå till spillo. Därför var jag i våras tydlig med om att vi måste utveckla närdemokratin i Botkyrka. Jag är glad att vi nu tar stora beslut för att fler av Botkyrkabornas tankar och idéer ska kunna tas till vara, säger kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S)

Den nya inriktningen innebär att:

En dialogkommission tillsätts som ska arbeta fokuserat i en stadsdel i taget

Dialogkommissionen ska möta medborgarna i en stadsdel i taget. Dialogkommissionen kopplas till kommunstyrelsen för att skapa en tydlig kedja från medborgarnas synpunkter till beslut om åtgärder. Dialogkommissionen får också uppgiften att samordna minst två rådslag per år för att möjliggöra direkt påverkan för medborgarna i sitt närområde. Dialogkommissionen kommer att ersätta dagens dialogforum.

Områdesutvecklingen stärks

Områdesutvecklarens och nätverksgruppernas mandat ska stärkas för att göra områdesutvecklingen mer effektiv. Tanken är bland annat att enklare åtgärder i stadsdelarna ska kunna utföras snabbare än idag. Nuvarande områdesgrupper läggs ner.

Synpunktshanteringen utvecklas

Den nya inriktningen syftar till att underlätta för medborgarna att lämna synpunkter till kommunen. Oavsett om man vill göra en felanmälan, lämna en synpunkt eller ett medborgarförslag så ska man mötas av ”en väg in” till kommunen. Medborgarförslagen kommer att slopas till förmån för en utvecklad synpunktshantering. Tanken är att handläggningstiderna och byråkratin runt medborgarens synpunkter ska minska.

När genomförs detta?

Kommunfullmäktige beslutade i september 2017 om den nya inriktningen för närdemokratin. Kommunen har nu fått i uppdrag att utarbeta beslutsförslag och nya styrdokument enligt kommunfullmäktiges beslut, så att den nya inriktningen kan träda ikraft från och med januari 2019. Nu påbörjas förändringsarbetet.

Läs mer om uppdraget i dokumentet "Stärkt närdemokrati i Botkyrka.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017