Så tycker de äldre om omsorgen 2017

I Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen är resultaten i stort sett oförändrade: Andelen äldre som är nöjda ligger kvar på samma nivå som 2016. Och medan hemtjänsten förbättrat resultaten något på många frågeområden, fortsätter vård- och omsorgsboendena att backa.

– Vi är besvikna att vi inte ser bättre resultat snabbare. Jämfört med övriga kommuner får vi fortfarande mycket låga betyg. Nu fortsätter vi förbättringsarbetet enligt plan och vi kommer vara mycket noga att följa upp. Vi vill att våra medborgare ska vara mer nöjda med omsorgen, säger Pia Bornevi, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

75 procent är nöjda med hemtjänsten

Andelen medborgare som är nöjda med sin hemtjänst ligger kvar på 75 procent i årets undersökning. Samtidigt får hemtjänsten bättre betyg på många av enkätens andra frågeområden jämfört med föregående år, speciellt när det gäller trygghet, möjligheten att påverka tider och komma i kontakt med personal.

– Vi är glada över att se en förbättring. 2016 gjorde vi en omfattande genomlysning av hemtjänsten och utifrån den har vi jobbat hårt med att öka tillgängligheten, kontinuiteten och tryggheten för de äldre. Men vi är långt ifrån klara, säger Pia Bornevi.

Under våren och sommaren införde hemtjänsten också så kallad ”Egen tid” som innebär att de äldre får extra tid tillsammans med sin kontaktman, den person i personalen som har extra ansvar för den äldre.

– Med Egen tid kan vi minska en del av den ensamhet som många äldre upplever och ge de äldre större möjlighet att i lugn och ro påverka det stöd han eller hon får. Samtidigt lär kontaktmannen känna den äldres individuella behov bättre och kan rätta till det som den äldre inte tycker fungerar bra. Vi tror att Egen tid kan öka tryggheten för många av hemtjänstens äldre, säger Pia Bornevi.

69 procent nöjda med vård- och omsorgsboende

Även för vård- och omsorgsboendena ligger andelen nöjda brukare kvar på samma nivå, 69 procent. Resultaten har visserligen ökat markant när det gäller hur nöjda de äldre är med tillgången till sjuksköterska och möjligheten att komma ut. Men för de flesta andra områden har resultatet gått ner, speciellt när det gäller hur de äldre upplever måltidssituationen, utomhusmiljön och trivseln i den egna lägenheten.

– Vi är bekymrade över att många av resultaten gått ner. Under våren gjorde vi omfattande genomlysning liknande den i hemtjänsten. Den visar att de äldres hälsa har avgörande betydelse för hur nöjd man är med sitt boende och att det förhållandet är mycket starkare hos oss än i andra kommuner. Det betyder att vi i Botkyrka måste bli mycket bättre på att anpassa omsorgen efter de mest sjuka äldre, säger Pia Bornevi.

Under 2017 har kommunen ökat tillgången till sjuksköterskor på de boenden som har störst behov. Samarbetet med läkarna har också stärkts för att ytterligare öka tryggheten för de äldre.

– Nästa steg är att stärka det teamarbete som omsorgspersonalen och sjuksköterskorna har kring varje enskild äldre. Vi kommer också se över hur vi kan förbättra situationen kring måltider till exempel för de som har en demenssjukdom. Här har vi både utbildningar och nya riktlinjer som införs nu, säger Pia Bornevi.

Om brukarundersökningen

Varje år får de äldre tycka till om det stöd de får från äldreomsorgen. Undersökningen görs av Socialstyrelsen som skickar ut enkäter till alla över 65 år som har hemtjänst eller särskilt boende i Sverige. 2017 års undersökning genomfördes mellan mars och maj. Resultatet presenterades hos Socialstyrelsen i oktober.

Så många är nöjda

Hemtjänst
Botkyrka 75 % (2016: 75 %)
Stockholms län 86 %
Riket 89 %

Vård- och omsorgsboende
Botkyrka 69 % (2016: 69 %)
Stockholms län 81 %
Riket 82 %

Så många är trygga

Hemtjänst
Botkyrka 75 % (2016: 71 %)
Stockholms län 82 %
Riket 86 %

Vård- och omsorgsboende
Botkyrka 76 % (2016: 77 %)
Stockholms län 86 %
Riket 88 %

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2018