Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Medborgarundersökningens resultat för 2017

Villor och flerbostadshus i Botkyrka bakom rapsfält, blå himmel, sommar, foto

Resultaten från kommunens och Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökningar, där flera av Sveriges kommuner jämförs, är klara. Nöjdheten med att leva och bo i kommunen är överlag bra men jämfört med tidigare år är resultaten genomgående sämre, i synnerhet när det gäller trygghet. Men nedgången är inte unik för Botkyrka utan är en trend i regionen och landet.

Det sämre resultatet kopplas generellt till både den allmänna mediebilden och vad som har hänt både i regionen och i världen under året. Resultat från SCB intygar det kommun sett i den egna undersökningen.

Trenden med lägre upplevd trygghet är synlig i flera kommuner i länet. Det som går att konstatera är också att trygghet är något som värderas som mer och mer viktigt för den övergripande upplevelsen av bostadsområdet eller samhället. Det betyder att känslan av trygghet behöver öka i samhället om vi vill förbättra den övergripande bilden av hur det är att leva och bo i Botkyrka.

Medborgarna är nöjda med att leva och bo i Botkyrka

Även om resultatet varierar efter kommundel och kön, är medborgarna överlag nöjda med att leva och bo i Botkyrka. Det är också många som kan rekommendera vänner att flytta till sitt bostadsområde. Bemötandet av kommunens anställda får höga betyg i alla delar av kommunen.

Nöjdheten med kommunen och verksamheterna varierar

Möjligheten att påverka i kommunala frågor får fortsättningsvis låga betyg. Likaså när det gäller att vara en kommun där det är tryggt att åldras. Många upplever också att Botkyrka är en plats där det inte är så lätt att genomföra nya idéer och initiativ.

Kultur-, fritids- och friluftsaktiviterna får höga betyg. Det finns mycket att sysselsätta sig med och vara engagerad i. De verksamheter som påverkar nöjdheten mest får däremot lägre betyg, då framför allt äldreomsorgen och skolverksamheten. Låga betyg får även renhållning, bilvägar, snöröjning, fritidsgårdar och klubbar samt omsorgen för personer med funktionshinder. I topp finns Lida, Hågelby och biblioteken.

Kommunen har blivit snabbare på att svara

Bland de som haft kontakt med kommunen upplever 63 procent att de fått svar direkt eller inom två dagar. Det är 21 procent bättre resultat jämfört med i fjol. Jämfört med 2016 upplever ungefär en lika stor andel att de fick den service de önskade i kontakten med kommunen.

Läs mer

Läs mer om undersökningarnas syfte och ta del av rapporterna på kommunens webbplats, som du når via relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2018