Stäng meddelande

Detaljplanen för Prästviken går ut på granskning

Illustrationen visar en möjlig utveckling i Prästviken.

Illustrationen visar en möjlig utveckling i Prästviken. Illustration: Krook & Tjäder

Nu går detaljplanen för Prästviken i Eriksberg ut på granskning. Detaljplanen prövar möjligheten att bygga omkring 520 nya bostäder i området väster om Botkyrka kyrkogård.

Detaljplanens syfte är att skapa en varierad boendemiljö som är anpassad till det öppna landskapet och dess kulturmiljövärden. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Bornsjön.

- Många av de förändringar som vi har gjort av detaljplanen sedan samrådet syftar till att ta ytterligare hänsyn till kulturmiljövärdena i området. I så stor utsträckning som möjligt ska historiska strukturer och objekt bevaras och den nya bebyggelsen ska anpassas till det omgivande landskapet och kulturmiljön, säger Oskar Melin, projektledare Botkyrka kommun.

Av de 520 bostäderna som detaljplanen rymmer är cirka 440 lägenheter i flerbostadshus och cirka 80 består av radhus/småhus. Planen innehåller även centrumverksamhet, förskola, LSS-boende samt mindre park-/rekreationsområden, ett regionalt cykelstråk och ytor för dagvattenhantering.

- Nu drar utvecklingen av Hallunda och Norsborg igång med en tydligare koppling till Södra porten., med fler bostäder, nya centrum och nya stadsdelar i Prästviken och i Brunna. Utvecklingen av nya Botkyrka börjar verkligen ta fart, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande. 

Granskningen av planförslaget pågår från och med den 20 mars 2018 till den 13 april 2018. Då finns granskningsdokumenten tillgängliga på plan 2 i kommunhuset i Tumba samt på botkyrka.se.

Se länk nedan under "Relaterade länkar" för mer information om detaljplanen samt granskningshandlingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2018