Stäng meddelande

Förvaltningsrätten beslutar om straffavgift för tre skolor

Skolinspektionen har tidigare begärt att tre skolor i Botkyrka ska betala totalt 2,2 miljoner kronor i straffavgift på grund av brister i verksamheten. Den 12 september utdömde förvaltningsrätten tre domar om viten på totalt 1,9 miljoner kronor.

Vi tar Skolinspektionen kritik på största allvar och beklagar verkligen att vi inte lyckats åtgärda samtliga påpekanden i tid, säger Susanne Englund, Botkyrka kommuns grundskolechef. Nu jobbar vi vidare tillsammans med Skolverket för att åtgärda de brister som kvarstår.

Hösten 2016 granskade Skolinspektionen 17 av Botkyrka kommuns grundskolor och gymnasieskolor. Skolinspektionen riktade kritik mot ett antal skolor och begärde att tre av dem skulle betala straffavgift. Vid en uppföljning hösten 2017 ansåg Skolinspektionen att skolorna åtgärdat mycket men att vissa allvarliga brister fortfarande fanns kvar. Därför begärde Skolinspektionen att Förvaltningsrätten skulle döma Botkyrka kommun att betala sammanlagt 2,2 miljoner. Skolinspektionen varnar även för nya vitesbelopp om skolorna inte åtgärdat bristerna.

Vi har arbetat mycket målmedvetet både ute på skolorna och på ledningsnivå. Vi har bland annat inlett ett treårigt utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket, efter rekommendationer från Skolinspektionen, säger Susanne Englund.

Under det dryga år som gått efter Skolinspektionens kritik har en rad insatser gjorts för att åtgärda bristerna. Bland annat följande:

  • Tydligare rutiner för särskilt stöd till elever.
  • Nya personer har anställts på några nyckelpositioner inom skolledning och elevhälsa.
  • Extra fortbildning och handledning av skolans personal.
  • Våldsförebyggande arbete med socialtjänst och polis.
  • Ett treårigt utvecklingsprojekt pågår med Skolverket. I projektet tar vi fram konkreta insatser för att åtgärda skolornas brister. Det kan till exempel handla om utbildning och handledning till skolledning och pedagoger.
  • Ansvaret för det övergripande systematiska kvalitetsarbetet har på ett tydligare sätt kopplats direkt till grundskolans verksamhetschef.
  • Modellen för fördelning av ekonomiska resurser till skolorna har ändrats så att socioekonomiska faktorer får större påverkan.
  • Skolorna får extra pengar för att kunna anställa fler vuxna utöver den pedagogiska personalen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2018