Stäng meddelande

Allégården byggs klart med utökad budget

Visionsbild över nya Allégården

Visionsbild över nya Allégården

Tekniska nämnden har vid sitt möte 10 december 2018 föreslagit för kommunstyrelsen att bygga klart vård- och omsorgsboendet Allégården med en utökad budget. Vård- och omsorgsnämnden har ställt sig bakom förslaget. Beslutet fattas för att trygga Botkyrkabornas rätt till vård- och omsorgsboende. Boendet på Allégården beräknas vara klart för inflyttning i november 2019.

Botkyrka kommun beslutade 2015 att renovera Allégården med totalt 60 lägenheter. När bygget påbörjades 2018 visade sig byggnaden vara i mycket sämre skick än vad kommunen förväntat samt att relationshandlingarna inte stämde.

Förslaget att bygga klart Allégården syftar till att trygga våra äldre Botkyrkabors behov av omsorgsplatser i en trygg och bra miljö för lång tid framöver, säger Mattias Jansson, kommundirektör. Självklart är det ytterst bekymmersamt att kostnaden ökat och att tidplanen förskjutits under projektets gång. Beslutet har föregåtts av omfattande utredningar och diskussioner.

Tekniska nämnden beslutade också att genomföra en total genomlysning för att utröna vad som brustit och för att bidra till organisationens lärande inför kommande projekt. Förvaltningschefen har påbörjat genomlysningen. Uppdraget ska återrapporteras till tekniska nämnden i mars 2019.

Allégårdens budget på 155 miljoner kronor ökar med 130 miljoner kronor, vilket ger en total kostnad på 285 miljoner kronor. Beslut ska även fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i januari 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2018