Stäng meddelande

Första förslag ny fokusering av arbetet för unga vuxna

Kommunstyrelsen i Botkyrka beslutade i oktober om ett nytt fokus i verksamheten för unga vuxna. Förändringen är en viktig del i att Botkyrkas ungdomsgaranti ska nå ut till alla ungdomar. Nu finns ett första förslag för ny fokusering av arbetet. Arbetet fortsätter nu för att utveckla förslaget och att ta in synpunkter.

Förslaget har fem delar:

1. Förstärkt lokalt arbete med unga inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Förslaget innebär att kommunala aktivitetsansvaret kommer att arbeta lokalt uppsökande för att nå målgruppen dvs unga 16-19 år som inte går på gymnasiet med målet att öka andelen unga som får gymnasieexamen. Två team skapas som arbetar uppsökande. I teamen föreslås det finnas kompetens inom bland annat studie-och yrkesvägledning, arbetsgivarkoordinering och ungdomscoacher.

2. Två allaktivitetshus för samlade schemalagda aktiviteter för unga 16-19 år

Schemalagda aktiviteter stärks och ska kunna bedrivas av kommun, föreningar eller näringsliv. Albys hjärta föreslås vara en av två platser där många olika aktörer samsas för genomförande av aktiviteter. Vilken den andra platsen kan vara är i nuläget inte fastställt. De schemalagda aktiviteterna ska samverka med arbetet inom kommunens aktivitetsansvar.

3. Förstärkt våldspreventivt arbete

Utveckling av en avhopparverksamhet för personer i eller i riskzonen för ett kriminellt liv. Verksamheten ska utvecklas tvärsektoriellt då bostad och arbete är viktiga delar för att uppnå målet. Vidare undersöks hur det våldspreventiva arbetet i skolorna kan förstärkas.

4. Förstärkning av fritidsgårdsverksamheten

För att höja kvaliteten på fritidsgårdarna behöver verksamheten förstärkas med mer resurser. Kultur- och fritidsförvaltningen ges uppdrag att föreslå en fördelning mellan de olika fritidsgårdarna för att t.ex. förbättra personalsituationen och se över ökat öppethållande på loven. Samtidigt föreslås att åldersgränsen på alla fritidsgårdar sänks till 16 år.

5. Lokalanvändning av det som idag är mötesplatser

Albys hjärta föreslås bli ett allaktivitetshus med de schemalagda aktiviteterna. På dagtid används den främst av aktiviteterna inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Ungdomens hus, Fittja. Här utreds intresse hos det lokala föreningslivet att genom en paraplyförening driva verksamhet och sköta driften av huset. Om förutsättningar finns för en sådan drift kan en bedömning göras om ett bidrag kan ges från kommunen.

Musikhuset Norsborg. Delen som idag använts av unga vuxna verksamheten återgår till fritidsgården Musikhuset.

Tumba/Storvreten. Här har lokalerna varit tillfälliga och återgår nu till Fritidsgården Lagret.

Ärendets gång

Kommunstyrelsen beslutade i november 2018 att mötesplatserna för unga vuxna avvecklas i nuvarande form. Nämnderna ska utifrån inriktning av nya målsättningar återkomma med förslag.

Nu finns ett underlag som tagits fram av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Det är ett underlag som ska beredas vidare för politiskt beslut i nämnderna i januari,

Ärendet har hanteras på följande nämndsammanträden

 • Kultur- och fritidsnämnden 21 januari
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 24 januari
 • Socialnämnden 29 januari

Underlaget kan du läsa i sin helhet här. Nu kommer förvaltningarna fortsätta arbetet med att utveckla utgångspunkterna och göra en tydlig plan hur samordningen ska gå till.

Informationsmöte på Albys hjärta

Tisdag den 8 januari 2019 hölls ett informationsmöte på Albys hjärta. Du kan ta del av de sammanfattade synpunkterna under fliken nedan. Du kan ta del av synpunkterna i sin helhet via det bofogade dokumentet. Synpunkterna kommer samlas ihop och ges till nämnderna.

Sammanställning av inkomna synpunkter

 

 • Det är viktigt att ta in målgruppen väldigt tidigt i arbetet framåt. Att involvera målgruppen i processen.
 • Använd ungdomar för att nå ungdomar.
 • Ungdomsgrupp som håller aktiviteter.
 • Hålla aktiviteter där alla känner sig välkomna.
 • Gå runt och söka upp ungdomarna i området.
 • Att olika ungdomsorganisationer/ föreningar ska kunna boka lokalerna kostnadsfritt till att ha sina möten/träffar.
 • Referensgrupp av ungdomar i planeringen av allaktivitetshuset.
 • Samarbeta med ungdomsorganisationer för att nå så många ungdomar som möjligt.
 • Ledarskapsutbildningar.
 • Arrangörskaps utbildningar.
 • Ekonomiutbildningar.
 • Diverse utbildningar för att kunna driva projekt.
 • Olika sorters danser beroende på vilken sorts dans man vill lära sig.
 • Danslärare.

Du kan ta del av synpunkterna i sin helhet via det bofogade dokumentet. Synpunkterna kommer samlas ihop och ges till nämnderna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2019