Störningsinformation:
Avstängda e-tjänster torsdag 19 september
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Nytt fokus i arbetet för unga vuxna i Botkyrka

Kommunstyrelsen i Botkyrka har beslutat om ett nytt fokus i verksamheten för unga vuxna. Förändringen är en viktig del i att Botkyrkas ungdomsgaranti ska nå ut till alla ungdomar. Beslutet innebär att de öppna mötesplatserna för unga vuxna kommer att stänga om fem månader.

Den nya förändringen innebär mer stöd för unga som inte studerar eller jobbar, fler aktiviteter med tydlig studie- och jobbprofil samt större resurser till våldsförebyggande arbete.

Botkyrka har en ungdomsgaranti som innebär att alla unga ska få stöd att komma i studier, jobb eller praktik. I våras gjordes en utredning för att utvärdera verksamheten för unga vuxna i Botkyrka, som har varit en del av att nå ungdomar och få dem i jobb. Den visade att verksamheten som finns idag inte bidrar till att nå den önskade effekt som kommunen vill uppnå. Målet för verksamheten är att unga ska förberedas för vuxenlivet genom insatser och stöd för studier, arbete och personlig utveckling.

För att bättre nå ut till alla ungdomar och stötta målet om att alla ungdomar ska kunna få stöd att nå sina mål har kommunstyrelsen föreslagit ett antal åtgärder. Kommunstyrelsen tog beslut om förslaget fredag den 26 oktober. Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige 21 februari 2019 efter att detaljer om hur nämndernas arbete ska se ut för att ungdomsgarantin ska nå ut till alla ungdomar är färdiga.

Beslutet från kommunstyrelsen innebär:

  • att kommunens aktivitetsansvar ska bli mer uppsökande. Det vill säga att kommunen ska stötta ungdomar 16-19 år, som inte går på gymnasiet och som inte arbetar, med studie- och yrkesvägledning, motiverande coachning, hjälpa till att hitta praktik eller stödja i jobbsökande.
  • att det därför också startas schemalagda aktiviteter riktat till unga i gymnasieåldern. Alla aktiviteter ska hjälpa till att uppfylla aktivitetsansvaret för att få ungdomar att börja studera eller jobba. Aktiviteterna är både för ungdomar som studerar och de som inte studerar. Verksamheten kan bedrivas av såväl kommunen som andra föreningar och näringsliv.
  • att det våldsförebyggande arbetet får större resurser för att mer effektivt kunna arbeta med unga kriminella och förebygga att fler hamnar i kriminalitet samt få fler att lämna och istället komma i jobb och studier, att stärka kommunala aktivitetsansvaret.
  • att fritidsgårdsverksamheten för yngre åldrar får mer resurser för främjande och förebyggande arbete.

För att kunna göra dessa satsningar beslöt kommunstyrelsen att stänga de öppna mötesplatserna för unga vuxna, det vill säga Grunden i Alby, Ungdomens hus i Fittja samt mötesplats i Hallunda/Norsborg den 31 mars 2019. Det har även pågått förberedelser för en ny mötesplats i Storvreten som inte kommer att öppna. Aktiviteterna som skett på dessa platser kommer ske i mer organiserad form för att bättre kunna nå effekt för den prioriterade målgruppen. De berörda nämnderna får i uppdrag att fördela befintliga resurser i denna omställning. Handlingar för ärendet finns under relaterade dokument.

Vad händer just nu?

Nämnderna har under januari 2019 yttrat sig kring fortsatt verksamhet för unga vuxna. Det slutgiltiga beslutet om utformningen av den nya verksamheten tas i kommunfullmäktige 21 februari 2019.

För frågor, skicka e-post till medborgarcenter@botkyrka.se.

Frågor och svar kring förslaget

Vad ligger till grund till förslaget?

Kommunstyrelsen har gett ett förtydligande uppdrag till vad verksamheten för unga vuxna ska uppnå vilket är att hjälpa och motivera unga att komma i studier eller jobb, att ungdomsgarantin ska stärkas och nå ut till alla unga. Under våren 2018 gjordes en utredning där verksamheten för unga vuxna utvärderades. Utvärderingen konstaterar att det inte går att se hur verksamheten vid mötesplatserna stöttar de unga till studier och arbete då utbudet av sådana aktiviteter är begränsat.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen föreslår ett antal insatser, beskrivna ovan, för att satsa på att verksamheten för unga vuxna når de mål och det syfte som den är till för. Det innebär att verksamheten kommer ställas om till mer uppsökande verksamhet till ungdomar som behöver stöd, fler strukturerade och organiserade aktiviteter med tydligt syfte och större resurser till det våldsförebyggande arbetet. För att kunna göra detta kommer den öppna verksamheten som den ser ut idag att stänga. Hur detta påverkar de som jobbar i dessa verksamheter kommer vi nu att se över enligt kommunens rutiner.

Vad innebär det här för unga vuxna i Botkyrka?

Det innebär att framförallt unga som inte studerar eller jobbar kommer få bättre stöd för att förbereda sig för vuxenlivet. Genom att kommunen har ett tydligare ansvar att stötta dessa unga för att ge ännu bättre förutsättningar att börja studera eller jobba. Det innebär också att de ungdomar som studerar eller jobbar, men vill utvecklas kommer ha mer schemalagda aktiviteter på kvällarna som de kan gå på.

Det innebär också att de mötesplatser som målgruppen idag har tillgång till eller som är under uppbyggnad kommer att stängas.

Vad kommer hända med lokalerna?

Vi kommer utreda vilka behov som finns och hur lokalerna kan användas på bästa sätt. De skulle till viss del kunna användas för de schemalagda aktiviteterna eller tillgängliggöras för lokala föreningar eller kommunal verksamhet.

När får vi mer information om vilka aktiviteter det istället blir för unga vuxna?

Fredagen 26 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om ovanstående punkter. Det har nu skickats till berörda nämnder som får yttra sig utifrån sina ansvarsområden. Förvaltningarna håller just nu på att ta fram förslag på hur de nya verksamheterna ska utformas och tar i det arbetet med sig de förslag som kommit upp i möte med ungdomarna som berörs av beslutet. Det slutgiltiga beslutet fattas i kommunfullmäktige i februari. Nämnderna har yttrat sig under slutet av januari. Det slutgiltiga beslutet om utformningen av den nya verksamheten tas i kommunfullmäktige 21 februari.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2019