Stäng meddelande

Så kan nya centrala Tullinge se ut

Illustration över föreslaget torgområde. Illustration: Sweco arkitekter

Illustration över föreslaget torgområde. Illustration: Sweco arkitekter

Ett levande centrum med nya parker, stadskvarter, torg, bibliotek, bostäder till unga och ny pendeltågsstation. Det är några av de utvecklingsförslag som lyfts fram i detaljplaneprogrammet för centrala Tullinge som snart går ut på samråd.

- Nu går vi vidare med nya centrala Tullinge som kommer ge Tullingeborna en bättre och mer modern centrumkärna med ny service, en ny pendeltågsstation, grönområden och fler bostäder för både unga och äldre. Det är en del av utvecklingen av nya Botkyrka och jag ser fram emot de boendes tankar om förslaget, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ett modernt område som behåller Tullinges karaktär

Nya bostäder ska bland annat ge ungdomar möjlighet till ett första eget boende och äldre möjlighet att hitta ett boende som passar deras livssituation. Programmet är utformat för att möjliggöra klimatsmarta val för de boende, och för att kunna erbjuda ett aktivt liv med närhet till natur och kultur.

- Med det här planprogrammet tar vi nästa steg mot ett mer attraktivt och levande centrum i Tullinge. Vi har tagit hänsyn till många av de önskemål som Tullingeborna framfört till kommunen under dialogarbetet 2017, säger Per-Anders Framgård, utvecklingschef i Botkyrka kommun. Till exempel önskade många Tullingebor att nya bostäder skulle byggas nära kollektivtrafik och att Tullinges gröna karaktär skulle bevaras.

I programförslaget har centrumdelen utvecklats till en stadskärna med nya stadskvarter, gator, torg och parker. En ny pendeltågsstation med sidoplattformar ska underlätta vardagen för alla som vistas på platsen.

Samråd av förslag till detaljplaneprogram för centrala Tullinge kommer att genomföras mellan 4 mars 2019 och 8 april 2019. Då kommer detaljplaneprogrammet och andra samrådshandlingar att ligga på medborgarkontoret i Tullinge, i kommunhuset i Tumba samt på botkyrka.se/detaljplaner. Under samrådet kan Tullingebor och andra berörda lämna synpunkter på förslaget.

Vy över Römossevägen. Illustration: Swecoa arkitekter

Vy över Römossevägen. Illustration: Swecoa arkitekter

Vy över centrala Tullinge, från programförslaget. Illustration: Sweco arkitekter

Vy över centrala Tullinge, från programförslaget. Illustration: Sweco arkitekter

Kort sammanfattning av detaljplaneprogrammet:

  • Bevara och utveckla Tullinges gröna karaktär. Till exempel bevara befintliga grönområden i möjligaste mån. 
  • Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. Bostäder och centrumfunktioner står i fokus på attraktiva kollektivtrafiknära lägen, istället för parkeringsplatser som i dagsläget. Planprogrammet föreslå cirka 1 600 bostäder med både hyresrätter och bostadsrätter. En del av dessa är ungdomsbostäder och så kallade trygghetsbostäder.
  • Effektivare parkeringslösningar. Parkeringshus och underjordiska garage. På så vis möjliggörs nya bostäder, service och en vackrare centrummiljö.
  • Förutsättningar för nytt centrum. För att få ett levande centrum föreslås att lokaler med offentlig och kommersiell service koncentreras till den plats som är en naturlig knutpunkt i området, i anslutning till stationsläge för bussar och pendeltåg.
  • Stärk kopplingarna mellan Tullinges norra och södra delar. Förslaget beskriver en utveckling där Huddingevägen får karaktären av en stadsgata med lägre hastigheter och entréer till bostäder och lokaler utmed gatans norra sida. Dagens passage under spårområdet kompletteras med ytterligare en passage i höjd med perrongens östra del.
  • Utveckla offentliga rum. Utveckla områdets parker och mötesplatser, skapa möjlighet till rekreation i anslutning till service.
Bakgrund


2017 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att aktualisera gällande detaljplaneprogram från 2005. Programområdet omfattar de centrala delarna av Tullinge mellan Flottiljvägen och Flaggplan. Arbetet inleddes med medborgardialoger under våren och hösten 2017 där många värdefulla synpunkter kom in och som har tagits i beaktande i programarbetet.
Läs mer på www.botkyrka.se/dialogtullinge

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2019