Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Så jobbar kommunen med biologisk mångfald

På lördag klockan 20.30 - 21.30 är det dags att släcka alla lampor för att uppmärksamma Earth hour. Årets tema är biologisk mångfald. Men vad är egentligen biologisk mångfald och hur jobbar Botkyrka kommun med biologisk mångfald? Britta Ahlgren, kommunbiolog, kan berätta mer.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som handlar om variationen mellan växter, djur och livsmiljöer. Ju fler olika slags djur och växter det finns på en plats, desto större biologisk mångfald har platsen.

Varför är det viktigt med biologisk mångfald?

Det är en förutsättning för vår livskvalitet. Många arter ger oss olika slags ekosystemtjänster. Insekter pollinerar grödor som gör att vi får mat. Färre insekter skulle få stora konsekvenser för vår matförsörjning. Därför är det viktigt att vi skapar rätt förutsättningar för liv och inte använder farliga bekämpningsmedel. Vi skulle också få en mer ensidig och tråkigare natur utan rik biologisk mångfald.

Vad händer om arter försvinner eller dör ut?

Om en art dör ut kanske det inte spelar så stor roll. Men om många arter dör ut kan det resultera i en ekosystemkollaps som till exempel kan innebära att syreproduktionen blir otillräcklig. Vi vet inte hur många arter som kan försvinna innan det händer. Det går att jämföra ekosystemet med ett flygplan som hålls ihop av nitar. Om en nit försvinner skulle du då våga åka med flygplanet? Ja, kanske... Men hur många nitar kan försvinna innan du tycker att det blir för farligt?

Går det att se hur naturen mår?

Det kan vara svårt att mäta hur ekosystemet mår. Det är väldigt komplext. Men det finns vissa nyckelarter som kan indikera att ett naturområde har en stor biologisk variation. Spillkråkan (hackspett) är ett sånt exempel. Om det finns spillkråkor i en skog tyder det på att skogen har gamla grova träd då spillkråkan behöver det för att bygga sina bon. När spillkråkan överger sitt träd kan andra fåglar och insekter ta över boet. Det kan påverka hela artbeståndet. Allt hänger ihop.

Hur jobbar Botkyrka kommun med biologisk mångfald?

Vi har tagit fram två naturvårdsprogram, Botkyrkas gröna värden och Botkyrkas blå värden som bland annat syftar till att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Vi arbetar till exempel med att sköta skogen på ett sätt som gynnar ekosystemen. Det är bra att låta träd bli gamla och lämna kvar döda träd. Det är också viktigt att ha en blandad skog med både lövträd och barrträd. Vi arbetar också med sjöar och vattendrag för att öka mångfald. Det som sker i Botkyrka påverkar också omgivande kommuner.

Var i kommunen finns det områden med stor biologisk mångfald?

Alla våra naturreservat har hög biologisk mångfald. Men det finns fortfarande många platser med stor artrikedom i kommunen som inte är skyddade. I Vinterskogen finns det varierad skog där träden har olika åldrar. Det finns träd som är uppåt 200 år gamla och stående och liggande döda träd. Under hösten är skogen rik på bär och svamp. Men blommande naturbetesmarker är rikast på biologisk mångfald. Samtidigt förvsinner naturbetesmarker väldigt snabbt. Det är viktigt att värna om och bevara en stor variation av arter och deras livsmiljöer.

Britta Ahlgren i Ekholmens naturreservat. Foto: Anna
Avilov 

Britta Ahlgren i Ekholmens naturreservat. Foto: Anna Avilov

Så kan du främja den biologiska mångfalden

  • Köp ekologisk mat.
  • Plantera blommande växter på balkongen.
  • Tänk på att inte plantera invasiva arter, till exempel jätteloka, lupiner och gul munkhätta.
  • Städa inte så mycket i trädgård. Det får gärna ligga kvar lite lövhögar, grenar stockar. Ogräs är bra.
  • Använd inte miljöfarliga bekämpningsmedel.
  • Ha gärna fågelholkar, insektshotell och fladdermusholkarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i din trädgård.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019