Stäng meddelande

Vi kommer inte att ge oss- fler elever ska nå målen

Manlig lärare sitter med elev i ett klassrum och undervisar

Det borde vara en självklarhet att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan. Men där är vi inte idag. Vi har skolor i Botkyrka med utmaningar som vi behöver komma tillrätta med. Därför gör vi en riktad ekonomisk satsning inom grundskolan på så kallad jämlik kompetensförsörjning. Satsningen innebär att vi ska tillsätta ett resursteam som ska stödja skolor med utmaningar, ge extra stöd till Storvretskolan och satsa på marknadsföring för att få fler skickliga och erfarna lärare att söka jobb på våra skolor.

Det finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka. Skolor i socioekonomiskt svaga områden har mycket lägre resultat. Storvretskolan och Grindtorpsskolan är några av de skolor där vi har extra utmaningar som vi ska komma tillrätta med. För att vi ska kunna lyckas i vårt uppdrag att alla elever i Botkyrka ska nå kunskapsmålen behöver vi se till att alla skolor har rätt förutsättningar för att ta tag i sina utmaningar

Emanuel Ksiazkiewicz som är politisk ordförande i utbildningsnämnden säger att;

"Botkyrkas skolor ska vara bäst i landet. Politikens främsta uppgift är att göra det möjligt för alla Botkyrkaelever att lyckas i skolan, för att kunna bli vad man vill när man blir stor. Genom att tillsätta ett resursteam för att stötta upp Botkyrkas skolor kan vi komma ett steg närmre en jämlik skola för alla Botkyrkaelever."

Politikerna i utbildningsnämnden beslutade på nämndmötet i april att tre ekonomiska satsningar ska göras på så kallad jämlik kompetensförsörjning inom grundskolan.

  • Tillsätta ett resursteam på sju personer.
    Resursteamet ska arbeta med kompetenshöjande insatser på skolor som har extra utmaningar. Teamet kommer att bestå av erfarna lärare och specialpedagoger som ska ge handledning till lärare, ämneslag och arbetslag på skolor i metoder och arbetssätt som kan höja elevernas studieresultat. Rekrytering till resursteamet ska ske i höst och förhoppningen är att ha teamet på plats i januari 2020.

”Vi vet utifrån forskning att lärarna är den absolut viktigaste resurs vi har och vi vet att elevhälsoarbetet är grunden till att få bra förutsättningar för elever och lärare i lärandet. Resursteamet riktar sig till just detta, det vill säga att öka kompetensen och höja kvaliteten i undervisning och elevhälsoarbete. Genom att detta team ska arbeta centralt på utbildningsförvaltningen så kommer den alla skolor till nytta och vi kan använda den där den för stunden behövs bäst.” Kenny Fredholm, verksamhetschef grundskola

  • Kompetenshöjande insatser till Storvretskolan på tre miljoner kronor under 2019.
    Efter Skolinspektionens beslut om åtgärder på Storvretskolan finns två rådgivare på skolan med uppdrag att komma tillrätta med de påtalade bristområdena. Rådgivarna kostar pengar i form av ersättning till skolinspektionen för sin tid. Vi har även förstärkt skolledningen på skolan med en extra biträdande rektor.

  • Marknadsföring för att få skickliga och erfarna lärare att söka jobb i Botkyrka och bidra med sin kompetens.
    Vi genomför en annonskampanj i sociala medier och i tidningar med röster från lärare, skolledare och elev från våra skolor.

I Botkyrka ska alla våra barn och ungdomar lyckas, oavsett skola. Där är vi inte nu. Vi har stora utmaningar men tillsammans ska vi klara det. Vi har välutbildade, kompetenta och engagerade lärare, men vi behöver bli fler. ” Kenny Fredholm, verksamhetschef grundskola.

Läs hela tjänsteskrivelsen Jämlik kompetensförsörjninglänk till annan webbplats som beslutades av utbildningsnämnden i april.

Läs även mittenmajoritetens politiska plattform.länk till annan webbplats Plattformen beskriver de politiska prioriteringarna och viljeinriktningarna under mandatperioden 2019 - 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2019