Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Utredning av utbildningsförvaltningen presenteras

Med anledning av Skolinspektionens beslut i januari om statliga åtgärder gällande Storvretskolan beställde utbildningsnämnden en oberoende utredning av förvaltningens arbete. Resultatet presenteras vid utbildningsnämndens möte den 15 oktober.

I januari beslutade Skolinspektionen om statliga åtgärder för rättelse på Storvretskolan då man inte kommit till rätta med brister efter Skolinspektionens tillsyn. Mot bakgrund av det fattade utbildningsnämnden i mars beslut om att initiera en oberoende utredning av förvaltningens arbete. I uppdraget ingick bland annat att undersöka hur detta kunnat ske och vad som krävs för att det inte upprepas.

Det är av största vikt att länkarna i styrkedjan hållas ihop av starka ledningsgrupper där den enskilde ledningsgruppsmedlemmens problem verkligen är allas problem samt att kommunikationen mellan olika nivåer i styrkedjan stärks. Vi har noterat att ett sådant förändringsarbete har påbörjats och sett exempel på åtgärder, säger Olof Johansson, ansvarig för utredningen.

Det är positivt att utredningens resultat speglar det arbete som förvaltningen genomfört och gör. Vi har varit proaktiva och initierat en rad åtgärder sedan i början av året för att intensifiera det interna arbetet. Bland annat arbetar vi med att säkerställa att styrkedjan fungerar, ett system för avvikelsehantering har införts, en ny tjänst som grundskolutvärderare har tillsatts som stödjer det arbete som en del skolor har framför sig och vi har anställt egna rådgivare som extra stöd till några skolor. Därutöver har förvaltningen skapat en ny metod för att sätta in särskilda stödåtgärder om så behövs, säger Anette Älmdalen, tf utbildningsdirektör.

Fotnot: Styrkedjan i organisationen handlar om relevant kommunikation i kedjan från kommundirektör via utbildningsdirektör och skolchef till den enskilda skolan med rektorer och lärare.

Kontakt

Helena Mellström, kommunikatör utbildningsförvaltningen
072-722 03 50
helena.mellstrom@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2019