Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Mittenmajoritetens förslag på mål och budget för 2020

Foto. En kvinnlig lärare står bredvid och lyssnar uppmärksamt på tre gymnasieelever som läser och diskuterar på biblioteket.

Botkyrka satsar 25 miljoner kronor på få fler vuxna i förskolan och skolan. Det ska ge ökad studiero hos barnen och eleverna.

Den styrande Mittenmajoriteten har lämnat sitt mål- och budgetförslag för år 2020 med flerårsplan 2021 – 2023. Beslut fattas på kommunfullmäktige den 25 november.

Det offentliga Sverige är i ett pressat ekonomiskt läge och det gäller även Botkyrka kommun som trots allt har en stabil ekonomi i grunden. Medborgarnas behov och därmed kostnader ökar och kommunen behöver förbereda sig för det. Budgeten för 2020 har ökat med drygt 200 miljoner kronor i skatteintäkter och generella bidrag. Botkyrka kommun har en totalbudget på 6,5 miljarder kronor.

För att komma till rätta med kostnaderna år 2020 fortsätter Botkyrka kommun att ha ett effektiviseringskrav på två procent samt ett uppdrag att minska central administrationen. Detta innebär en total effektivisering på cirka 115 miljoner kronor år 2020. Det ger kommunen en möjlighet att balansera sin ekonomi och även stå rustade för framtiden.

Stora behov av att investera framöver

Botkyrka kommun har ett stort investeringsåtagande framför sig. Många av kommunens fastigheter är byggda runt 1970-talet och behöver renoveras. Det tillsammans med behov utifrån befolkningsökningar innebär att behoven av att bygga fler förskolor, skolor och vårdboenden ökar. Investeringsplanen för åren 2020 - 2023 innehåller investeringar på sammanlagt 4,8 miljarder kronor. Vid utgången av 2023 uppskattas kommunens upplåning uppgå till omkring 3,6 miljarder kronor, jämfört med idag 1,6 miljarder kronor.

Satsningar som görs i budgeten för år 2020


Satsningar för kvalitativ undervisning:

  • Öka studieron hos barn och unga i förskola och skola. 25 miljoner kronor satsas på fler vuxna i skolan, exempelvis lärarassistenter och elevstödjare som ska avlasta lärarna.
  • Två grundskolor (Storvretsskolan och Grindtorpsskolan) har stora kompensatoriska utmaningar och får tillfälligt stöd även år 2020 med 700 000 kronor. (År 2019 fick dessa skolor 7,3 miljoner kronor.)

Satsningar för en kvalitativ vård och barnomsorg:

  • Öka patientsäkerheten genom att säkerställa språkförståelsen inom vård- och omsorg samt förskola. Två miljoner kronor satsas på att införa ett verktyg för språkbedömning. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra en kartläggning av befintlig personals språkkunskaper.
  • Tio miljoner kronor satsas på att möjliggöra för externa (privata och ideella) aktörer att utföra en del av hemtjänsten.

Satsningar på tryggheten:

  • Permanenta och utveckla det våldsförebyggande arbete som har gjorts det senaste året. Ett våldspreventivt center etableras i kommunen.
  • Socialnämnden får ett uppdrag att samverka med Stockholmsregionen för att etablera en familjecentral i kommunen. Det finns 800 000 kronor avsatta för eventuella merkostnader för socialnämnden.
  • Tio miljoner kronor avsätts för att kunna möta ökade kostnader för försörjningsstöd i och med en kommande lågkonjunktur.

Satsningar på stadsutveckling:

  • Samhällsbyggnadsnämnden får tio miljoner kronor utöver ordinarie budget för att ta fram detaljplaner för verksamhetslokaler och Södra Porten.

Satsningar på digitalisering:

  • För att automatisera, införa välfärdsteknik, slå samman system och strukturera upp vår IT-miljön satsas 3,5 miljoner kronor år 2020.

Vad händer nu?

Den 25 november fattar kommunfullmäktige beslut om mål och budget inklusive flerårsplan, vilket innebär att de ekonomiska ramarna är fastslagna för nästa år.

I januari 2020 fattar varje nämnd beslut om mål, internbudget och verksamhetsplan för sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen får information om varje nämnds mål och internbudget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019