Stäng meddelande

Nu är planprogrammet för centrala Tullinge klart

Vy över torget. Illustration: A. Wahlen och C. Webb, Sweco

Vy över torget. Illustration: A. Wahlen och C. Webb, Sweco

Nya bostäder och service i ett grönt och levande centrum, effektiva parkeringslösningar och en lättillgänglig pendeltågsstation. Det är några av huvuddragen i planprogrammet för centrala Tullinge som samhällsbyggnadsnämnden beslutade om igår den 22 oktober. Programmet går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, är positiv till gårdagens beslut.

- Tullinge ska, precis som alla delar av Botkyrka, fortsätta att utvecklas. Planprogrammet för centrala Tullinge är därför ett viktigt steg i rätt riktning. Nu fortsätter processen och första prioritet är att fortsätta förhandlingarna med Trafikförvaltningen när det gäller pendeltågstationen så att vi kan hitta en gemensam lösning och förbättra kollektivtrafiklösningarna för Tullingeborna, säger Gabriel Melki.

Förslaget till planprogrammet för centrala Tullinge var ute på samråd under mars och april 2019. Under samrådstiden fick kommunen in totalt 141 yttranden från medborgare, myndigheter och andra remissinstanser.

Arbetet med att ta fram programmet har skett i dialog med Tullingeborna. Många har deltagit och bidragit med idéer och kunskap. En del av de synpunkter som kommit in handlar om att boende inte vill att det ska byggas på vissa platser eller att de inte vill att det ska byggas lika högt som i förslaget. Andra synpunkter handlar om parkering och trafik och ett flertal yttranden handlar om Solskensparken.

- Vi har justerat planprogrammet utifrån de yttranden vi fått in. Bostäderna som föreslagits i Solskensparken tas bort då det var en stark vilja hos många medborgare att bevara parken. Behovet av plats för park och yta för idrott och lek väger tungt i ett växande Tullinge, säger Per-Anders Framgård, utvecklingschef i Botkyrka kommun.

En annan justering i planprogrammet är att marken där parkeringshuset har föreslagits får bostadsändamål som alternativ markanvändning. Nästa steg efter beslut är att starta det första detaljplaneuppdraget, förmodligen i området som ligger väster om centrum ovanför infartsparkeringen.

Planprogrammet i korthet
 • Bevara och utveckla Tullinges gröna karaktär.
  Befintliga grönområden bevaras i möjligaste mån.
 • Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen.
  Planprogrammet innehåller cirka 1600 bostäder med både hyresrätter och bostadsrätter. En del av dessa är ungdomsbostäder och så kallade trygghetsbostäder.

 • Effektivare parkeringslösningar.
  Parkeringshus och underjordiska garage. På så vis möjliggörs nya bostäder, service och en vackrare centrummiljö.

 • Levande centrum.
  Lokaler med offentlig och kommersiell service koncentreras till den plats som är en naturlig knutpunkt i området, i anslutning till stationsläge för bussar och pendeltåg.

 • Stärk kopplingarna mellan Tullinges norra och södra delar.
  Huddingevägen får karaktären av en stadsgata entréer till bostäder och lokaler. Det blir ytterligare en gångpassage under spårområdet i höjd med perrongens östra ände.

 • Utveckla offentliga rum.
  Utveckla områdets parker och mötesplatser, skapa möjlighet till rekreation i anslutning till service.
Justeringar i programmet efter samrådet
 • Bostäder vid Solskensparken utgår.
  Behovet av plats för park och yta för idrott och lek väger tyngre i ett växande Tullinge.

 • Parkeringshus i centrum får bostadsändamål som alternativ markanvändning.
  Marken där parkeringshuset har föreslagits får bostadsändamål som alternativ markanvändning. Parkering kan lösas i garage under bostadshus och på parkeringsdäck.

 • Förskolor/skolor.
  Förvaltningen har gjort en översyn av ytor för skolor och förskolor inom programområdet och lagt in dessa. Detta gäller även ytor som strategiskt kan komma att behövas till förskolor i ett växande Tullinge.
 • Ett grönt centrum.
  Hela programförslaget har arbetats igenom så att det tydligare framgår att det är ett grönt centrum som förvaltningen förslår. I och med programmet ska centrala Tullinge bli grönare än vad det är i dag. Detta illustreras genom en grönstrukturkarta samt beskrivning av de ekosystemtjänster förslaget ger.

 • Parkering.
  Vid Römossevägen/Banslättsvägen där det idag finns en infartsparkering föreslår förvaltningen att denna görs om så den kan byggas på med ett parkeringsdäck i flera plan.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019