Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Tydligt att Botkyrkaelevernas resultat blir allt bättre

Elever på Tunaskolan, en av skolorna som visar en stadig resultatutveckling

Elever på Tunaskolan, en av skolorna som visar en stadig resultatutveckling.

Eleverna i Botkyrkas kommunala grundskolor når allt bättre resultat. Det visar den officiella statistiken från Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL). Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har ökat liksom andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Behörigheten till gymnasiets yrkesprogram är hela 6,6 procentenheter högre än förväntat vilket placerar Botkyrka bland de 11 procent av kommunerna som lyckats bäst i Sverige.

I rapporten Öppna Jämförelser – Grundskola 2019 presenteras statistik över elevernas resultat i landets samtliga kommuner för läsåret 2018/19. Redan i september gavs en bild av en mycket god resultatförbättring i Botkyrka då Skolverket presenterade sin statistik.

Botkyrkas skolor är bland de allra bästa i landet att lyckas med utbildning utifrån elevsammansättningen på skolan. Jag är glad och stolt över att elever i våra grundskolor får tillgång till utvecklande undervisning som är anpassad efter behov och förutsättningar. Skolans kompensatoriska uppdrag är utmanande men vi lyckas väldigt väl. SKR:s modellberäknade värden är ett kvitto på det, säger Anette Älmdalen, tf utbildningsdirektör.

I de öppna jämförelserna finns det möjlighet att jämföra resultaten mellan Sveriges alla kommuner. Förutom de faktiska resultaten redovisas även så kallade modellberäknade värden (förväntat värde med hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd).

Statistiken för eleverna i Botkyrkas kommunala skolor visar att betygsresultaten i årskurs 9 har ökat. Alla betygsmått är bättre än det resultat som är förväntat utifrån elevernas bakgrundsfaktorer. Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är hela 2,5 procentenheter högre än förväntat. Behörigheten till gymnasiets yrkesprogram är 6,6 procentenheter högre än förväntat, vilket betyder att Botkyrka tillhör de 11 procent som lyckats bäst i Sverige.

Botkyrkas skolor blir starkare och resultaten går uppåt, men vi är långt ifrån klara. Vi fortsätter att arbeta för att ge alla elever likvärdiga förutsättningar för att lyckas. Vi har infört nya riktlinjer för studiero och år 2020 satsar vi i kommunen 25 miljoner kronor för att kunna anställa fler vuxna i skolan, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S).

Många faktorer påverkar hur eleverna lyckas i skolan. De främsta faktorerna till de förbättrade resultaten i Botkyrkas kommunala skolor bedöms vara:

  • Fokus på undervisningens kvalitet.
  • Utvecklat arbete med trygghet och studiero.
  • Bättre uppföljning av elever som riskerar att inte klara kunskapskraven.
  • Språkutvecklande arbetssätt.
  • Riktade satsningar på skolor med särskilda utmaningar.
  • Förstärkt elevhälsoarbete.

Läs hela SKR:s rapport Öppna jämförelser på deras webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt:
Helena Mellström, kommunikatör utbildningsförvaltningen
072-722 03 50
helena.mellstrom@botkyrka.se

Fakta om SKR:s Öppna jämförelser och modellerat värde

Varje år publicerar Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL) Öppna jämförelser för grundskola och gymnasium. Här kan man jämföra information inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Syftet är att stimulera till analys av sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Modellberäknade värden baseras på en modell framtagen av SCB på uppdrag av SKR. Syftet med värdena är att ta hänsyn till kommuners skilda förutsättningar avseende bakgrundsfaktorer hos eleverna. De förklarande variabler som ingår i modellen är elevens kön, föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd. Det modellberäknade värdet gör det möjligt att jämföra resultaten i sin egen kommun med resten av Sveriges kommuner, om de skulle haft liknande förutsättningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2019