Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Effektiviseringar och satsningar i Botkyrkas skolor

Färgglada pennor.

Trots att Sveriges kommuner står inför tuffa ekonomiska utmaningar har Botkyrka kommun i grunden en stabil ekonomi. För att säkra en fortsatt positiv utveckling i kommunen och skolan behövs prioriteringar, effektiviseringar och satsningar under 2020. För utbildningsförvaltningen innebär det att verksamheten ska effektivisera med två procent. Det motsvarar 55 miljoner kronor av budgeten på 2,6 miljarder kronor. Samtidigt görs den enskilt största satsningen i budgeten på skolan där 25 miljoner avsätts för att öka vuxennärvaron i skolorna.

Kommunens budget 2020

I den budget för 2020 som beslutats av kommunfullmäktige har utbildningsnämnden fått kompensation för pris- och löneuppräkningar samt befolkningsökningar men även ett effektiviseringskrav på två procent. Nämndernas effektiviseringar ska ge kommunen möjlighet att balansera ekonomin och även stå rustade för framtiden.

Under 2020 görs även en stor satsning på skolan. För att stärka studieron och motverka skolsegregationen anställs fler vuxna för att avlasta lärarna. I budgeten riktas 25 miljoner kronor till detta vilket är den största satsningen. Det kommer även att genomföras flera kompetenshöjande insatser.

Internbudget för utbildningsnämnden

Den 10 december beslutade utbildningsnämnden om mål och internbudget 2020. I budgeten ingår de effektiviseringar som nämnden beslutade om i september. Anette Älmdalen, som är tillförordnad utbildningsdirektör vid utbildningsförvaltningen säger att

För oss inom utbildningsförvaltningen är målsättningen att förändringarna ska genomföras på ett sätt som bibehåller verksamhetens kvalitet. Idag har vi en bra resultatutveckling i såväl grundskola som gymnasieskola. Utmaningen är att ännu fler elever ska bli behöriga till gymnasiet och slutföra sina gymnasiestudier. Det är därför positivt att kommunen satsar 25 miljoner kronor på att anställa fler vuxna i skolan. Det ska göra det möjligt för lärare att fokusera mer på undervisning.

Effektiviseringar

Några av effektiviseringsåtgärderna som föreslås och beräknas ge en effekt på 22 miljoner kronor är

  • Förändrad vistelsetid på förskola och fritidshem för barn till arbetslösa/föräldralediga.
  • Effektiviseringar i verksamhet och lokaler, det rör sig bland annat om en översyn av skolors storlek, upptagningsområden och mer flexibla lokaler.
  • Arbeta med att sänka sjukfrånvaron, se över organisation av måltidsverksamhet, regelverk för skolskjuts, strategi för digitala enheter i skolan och nyanländas lärande.

Förslagen till effektiviseringar kommer att tas upp som ärenden i utbildningsnämnden löpande under våren 2020. Efter beslut kommer förändringarna att genomföras successivt under året. I och med det minskade utrymmet i den övergripande budgeten finns behov av ytterligare effektiviseringar på 33 miljoner kronor. Dessa omfattar effektiviseringar direkt på förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och central förvaltning. I det fortsatta arbetet är det nu fokus på att hitta utrymme i budgetar på enhetsnivå.

Kontakt:
Helena Mellström, kommunikatör utbildningsförvaltningen
072-722 03 50
helena.mellstrom@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2019