Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Skolinspektionen godkänner Grindtorpsskolan på alla punkter men fortsatt tillsyn av Malmsjö skola

Skolinspektionen godkänner Grindtorpsskolan på alla punkter men fortsatt tillsyn av Malmsjö skola

Grindtorpsskolan

Grindtorpsskolan

År 2016 genomförde Skolinspektionen en omfattande tillsyn av Botkyrka kommuns grundskolor där majoriteten godkändes. Idag godkände Skolinspektionen Grindtorpsskolan på alla punkter vad gäller tidigare brister. Malmsjö skola som haft flertalet bristområden godkänns också på flertalet punkter men fortsatt tillsyn gäller.

Det har varit en utdragen process och det har tagit tid att få besked vilket vi tycker har varit olyckligt. Men vi gläder oss att vi äntligen blivit godkända efter en rad insatser på Grindtorpsskolan, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Det övergripande kvalitetsarbetet inom verksamhetsområde grundskola förbättrades genom en rad åtgärder under 2019. Bland annat gjordes en översyn av styrningen för att se till att den fungerar i alla led, ett nytt arbetssätt infördes för att tidigt upptäcka och åtgärda brister på skolorna. En ny grundskolutvärderare anställdes liksom rådgivare för att stötta alla skolor i kommunen. Översynen resulterade även i en plan för kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå som antogs av utbildningsnämnden i december 2019.

Vi är en bra skolkommun och redovisar bra resultat. Vi strävar ständigt efter högre kvalitet och vår viktigaste uppgift är att se till att alla barn och elever får en så bra utbildning som möjligt. Officiella rapporter från Skolverket och SKR, Sveriges kommuner och regioner, visar också att elever vid våra skolor presterar allt bättre, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Grindtorpsskolan har haft anmärkningar på trygghet och studiero samt extra anpassningar och stöd. Dessa är nu godkända. Malmsjö skola har haft brister inom flera områden. Merparten har blivit godkända. Enligt Skolinspektionens besked den 6 maj 2020 kvarstår tillsyn inom områdena trygghet och studiero samt styrning och utveckling av verksamheten. Det sistnämnda handlar om uppföljning av kunskapsresultat, dokumentation, analys och beslut om utvecklingsåtgärder.

Arbetet på skolorna har handlat om allt från organisering av raster till bättre rutiner och planering, översyn av elevhälsoplan och elevdokumentation, det kollegiala lärandet och kompetensutveckling. Det är med viss förvåning som jag tagit del av Skolinspektionens nya beslut gällande Malmsjö skola. Vi hade förväntat oss att bli godkända på samtliga områden men vi får ta till oss av underlaget och jobba vidare, säger Kenny Fredholm, verksamhetschef grundskola.


Fakta

Skolinspektionens tillsyn av skolenheter omfattar följande områden:
Undervisning och lärande
Extra anpassningar och särskilt stöd
Bedömning och betygssättning
Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
Förutsättningar för skolenheten
Styrning och utveckling av verksamheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2020