Stäng meddelande

Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld

Inledningsord

I Botkyrka är vi övertygade om att ökat stöd för lärande i en digital värld har gynnsam inverkan på elevers resultat, att det stärker likvärdigheten samt att digitaliseringen kan fungera som katalysator eller hävstång för förändrad och utvecklad undervisning och för lärande. Digitaliseringen möjliggör också kompensatoriska lösningar med utgångspunkt i individuella behov, med stöd av de möjligheter till anpassningar av arbetssätt som verktygen medger.

Framtidens förskola och skola, och den pågående samhällsutvecklingen, förutsätter former för lärande, design för lärande, som på bästa sätt nyttjar de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Den digitala utvecklingen pågår oavbrutet, berör oss alla och medger möjligheter som fortfarande är outforskade. Däribland ett ökat deltagande i de demokratiska processer som möjliggörs genom digitaliseringen.

Genom att skapa samsyn och en gemensam kunskapsgrund som innebär att vi förtydligar det digitala kunskapsinnehållet, så blir denna strategi ett viktigt verktyg i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det ger våra barn och elever förutsättningar att möta såväl dagens som framtidens utmaningar med kunskap, med god digital kompetens och med tilltro till egna och andras förmågor.

Mikael Caiman Larsson

Förvaltningschef

Bakgrund

Digitaliseringen som en transformerande kraft ställer höga krav på förvaltningens och verksamheternas förmåga att arbeta strategiskt men ger också möjligheter till att utveckla undervisningen och elevernas måluppfyllelse. I utbildningsnämndens ettårsplan 2016 framkommer att en strategi, som avser att utveckla den digitala didaktiken, ska förankras och genomföras i alla skolformer. I utbildningsnämndens mål och budget för 2017 med plan för 2018-2020 har utbildningsnämnden i september 2016 fattat beslut om nämndmålet att “Botkyrkas förskolor och skolor arbetar aktivt för att utveckla alla barns och elevers digitala förmåga”. Åtagandet är att förvaltningen ska stödja utvecklingen av den digitala didaktiken vilket adresseras i denna strategi och kommande handlingsplan.

Vision

Utbildningsförvaltningens vision är att Botkyrkas barn och elever skapar världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser samt visar solidaritet och tilltro till andra.

I en digital kontext får visionen följande innebörd

Botkyrkas barn och elever verkar i en föränderlig värld och har den digitala kompetensen som ett aktivt medborgarskap och ett livslångt lärande kräver nu och i framtiden.

I Botkyrkas förskolor och skolor är digitaliseringen en katalysator för pedagogisk utveckling och kollegialt lärande med likvärdighet i fokus.

Botkyrkas barn och elever delar kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser, inspirerar och nätverkar i ett globalt sammanhang.

Prioriterade områden

Det är nödvändigt att organisation och medarbetare i sina roller ges förutsättningar för de utvecklingsprocesser och förväntningar som strategin lyfter fram. Därför har följande prioriterade områden identifierats.

  • Digital litteracitet och didaktik
  • Kompetens och strategisk kompetens
  • Källkritik
  • Pedagogiska resurser
  • Sociala medier och ungas integritet på nätet
  • Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer
  • Skapande och medskapande

Följ länken för att ta del av hela strategin Strategi för lärande i en digital värld

Utbildningsnämnden antoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster strategi för barns och elevers lärande i en digital värld i juni 2

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2017
Barn & utbildning