Stäng meddelande

Utvärdering

Forskning och utvärdering är viktiga förutsättningar för att nå de ambitiösa målen för en-till-en-satsningen. Botkyrka har gjort en utvärdering på gymnasiet och tre utvärderingar på högstadiet. Utvärderingarna hittar du i bifogade filer till höger.

Utvärderingen av en-till-till-en-projektet i högstadiet.

Den tredje och sista rapporten av utvärderingen av en-till-en-projektet i Botkyrka är nu klar 2014-08-13.

Implementeringen omfattar samtliga elever i årskurs 7-9. Rapporten med bilagor där de tidigare rapporterna 1 och 2 finns nedan.

Kort presenteras några av de viktagaste resultaten här:

Förväntningar

I samtliga mätningar visas att både elevers och lärares förväntningar på de digitala lärverktygen är höga. Man tror att de digitala enheterna kan understödja lärande, förbättra undervisningens kvalité och påverka elevernas kunskapsresultat. På två skolor förstärkts de positiva förväntningarna över tid i de olika mätningarna. Man motiverar detta med att man förstått mer av potentialen hos verktyget och därmed mer om hur det kan användas pedagogiskt. På en av skolorna är dock tendensen den motsatta, man hade ursprungligen höga förväntningar, men framförallt är lärarna men också eleverna besvikna. Orsaker till detta anges vara briser i struktur och ledning både vad gäller pedagogiskt stöd, samt teknik och logistik för reparation och lånedatorer.

Arbetsro, ordning och reda

De första mätningarna indikerade en försämrad ordning då det gällde vissa aspekter. Läran uttrycke en oro över att eleverna frestades att göra annat i högre grad än tidigare. Över tid visar det dock sig att eleverna utvecklar vad man benämner som en datormognad och detta problem bleknar. Dock kvarstår att en liten elevgrupp inte på samma sätt klarar av att motstå dessa frestelser. Det är företrädesvis de elever, som har och redan tidigare hade olika inlärningsproblem, t.ex. koncentrationssvårigheter. Rapporten visar också att de digitala enheterna påverkat arbetsron i positiv riktning exempelvis har det enligt lärarna blivit tystare in klassrummet och de elever som störde tidigare stör inte lika mycket längre eftersom de även om de inte gör det de ska är sysselsatta. Eleverna pekar också på att det har blivit mycket lättare att hålla ordning på undervisningsmaterial och att en stor fördel med den digitala enheten är att man har allt på samma ställe. På två av de tre skolorna tar eleverna nästan mangrant med sig de digitala enheterna till skolan. Däremot är detta ett problem på den ena av de tre skolorna där eleverna inte alltid tar med sig sina digitala enheter.

Utveckling av undervisningen och arbetssituationen

Både lärare och elever upplever att de digitala lärverktygen möjliggör och medverkar till pedagogiska kvalitativa förändringar. En majoritet av eleverna på samtliga skolor upplever exempelvis, att de är mer motiverade, att de i högre grad kan arbeta utifrån egna förutsättningar och att digital teknik underlättar lärandet. Även lärarna menar att digitala lärverktyg erbjuder hjälpmedel när eleverna har svårigheter i skolan. Både elever och lärare uppmärksammar i hög grad de digitala verktygens potential i och för språkutvecklande arbetssätt. Andra kvalitativa aspekter som majoriteter av både lärare och elever pekar på är att undervisningen blivit mer elevaktiv, mer varierad och att eleverna får redovisa sina kunskaper på fler sätt. Detta gäller dock inte alls i lika hög grad på den ena av de tre skolorna, där lärarna uttrycker att undervisningspraktiken inte blivit så förändrad.

Förbättrade och utvecklade arbetsformer

Kommunikationen mellan lärare och elever underlättas. Lärarna har lättare att följa och ge respons på elevarbeten och eleverna upplever att de får en mer frekvent respons. Både lärare och elever anser att detta kan förbättra kvalitén i elevernas arbeten. Vissa elever har fått nya samarbetskanaler och strukturer som exempelvis Skype, vilket kan underlätta läxläsning och ibland grupparbeten. Men utvärderingeringen indikerar att ensamarbetet ökat och visar också att digitala mötesplatser, förutom de skolinterna, inte används nämnvärt för olika syften inom undervisningen.

Teknik och support

På två av tre de tre skolorna är både lärarna och elever nöjda, eleverna är de som är mest nöjda. Lärarna på den tredje skolan är däremot direkt missnöjda både med teknik och support och eleverna mindre nöjda än eleverna på de andra två skolorna.

Eva Jacquet Lektor Utbildningsförvaltningen Botkyrka

Eva.jacquet@botkyrka.se
15 augusti 2014

Delutvärdering 1 gymnasiet

  • Både elever och lärare har positiva förväntningar på en-till en-satsningen, andelen positiva elever är dock större än andelen positiva lärare. Andelen positiva lärare och elever varierar skolorna emellan.
  • Då det gäller arbetsro och koncentration menar framförallt lärarna, men även en ganska stor del av eleverna, att det både blivit sämre och bättre. Bättre genom att arbetsron ökat i klassrummet, sämre genom att vissa elever frestas att göra annat under lektionstid, t ex vara ute på Facebook. Problemet med detta upplevs olika stort på skolorna.
  • En majoritet av lärarna menar att datorn underlättar det pedagogiska arbetet. Många lärare menar också att datorn på olika sätt både stödjer och utmanar eleven i hennes lärande. Hur stora andel av lärarna som upplever det så varierar skolorna emellan.
  • En tydlig majoritet av eleverna på samtliga skolor anser att datorn underlättar och är ett stöd i lärandet.
  • Både lärare och elever anser att eleverna i tid mätt läser, skriver och ser på film mer nu.
  • Både lärare och elever menar dock att det behövs mer undervisning i läsförståelse nu, eftersom så många medier konkurrerar om uppmärksamheten och genom att datorn gynnar vissa läsarter framför andra.
  • Eleverna menar att både samarbetet med varandra och ensamarbetet ökat. Samarbetet och det kollaborativa lärandet hålls dock mest fortfarande i hemmet och har ännu inte riktigt etablerats i klassrumspraktiken.
  • En större majoritet av eleverna än av lärarna är nöjda med teknik och support.
  • Ett problem är att eleverna inte tar med sig datorn till skolan varje dag. Det är ett problem på samtliga skolor, även om andelen elever som inte tar med datorn varierar.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2017
Barn & utbildning