Stäng meddelande

Hur arbetar vi för att förebygga droger i Botkyrka?

Det finns många olika satsningar som tillsammans bidrar till ett minskat alkohol- och drogbruk. Och vi är många som kan stödja tonåringarna att vara alkohol-, tobaks- och narkotikafria.

Alla vuxnas förhållningssätt är viktigt!

Det är viktigt att stödja tonåringar där de befinner sig - hemma, i skolan och på fritiden. Därför är samverkan en viktig del, till exempel mellan föräldrar och andra vuxna, skolan, fritidsgårdar, ”fältassistenter” (socialtjänstens områdessekreterare), föreningsliv, restauranger, polisen i området och många andra.

I Botkyrka arbetar vi för att:

 • stärka tonåringar att inte pröva eller använda alkohol, tobak, narkotika. Det minskar även efterfrågan.
 • minska tillgängligheten för tonåringar till alkohol, tobak och narkotika.

Hur stärka tonåringarna att förbli alkohol-, tobak- och drogfria?

Unga som mår bra, är trygga, klarar skolan och trivs i livet löper mindre risk att hamna snett i tillvaron och utveckla olika typer av problem, så som alkohol- och drogmissbruk.

Botkyrkas alkohol- och drogförebyggande arbete handlar därför mycket om att främja barn och ungas hälsa på olika sätt och att utveckla deras färdigheter i vardagslivet (exempelvis att sätta mål, fatta beslut, hantera stress och att stå upp för sina åsikter). På så sätt kan tonåringar stärkas i att inte pröva eller använda alkohol, tobak eller narkotika. Läs mer nedan om vad vi kan göra:

 • hemma
 • i skolan
 • på fritiden

Hur minska tillgängligheten till alkohol, tobak och narkotika?

Det finns ett starkt samband mellan konsumtion och tillgängligheten, det vill säga hur lätt det är att få tag på tobak, alkohol och narkotika. Det är lättare än vad många av oss vuxna tror. Eleverna i årskurs nio säger själva att det vanligaste sättet att få tag på alkohol är genom kompisar eller kompisars syskon. Tillgängligheten till narkotika har också ökat under senare år.

Att minska tonåringars tillgång och tillgänglighet till alkohol, tobak och narkotika är därför en viktig del i arbetet.

Minska efterfrågan - stärk tonåringarna där de är

Hemma

 • Under uppväxten är familjen och föräldrarna de mest betydelsefulla. Att vara förälder är härligt men ibland kan det också kännas svårt. För dig som vill träffa andra föräldrar, byta erfarenheter, upptäcka vad du är bra på och få stöd och tips för besvärliga situationer erbjuder därför vi föräldraträffar för alla föräldrar.

 • Vuxnas förhållningssätt gentemot tonåringarna spelar roll. De bryr sig faktiskt om vad vi säger. Tala med dem om alkohol, var tydlig, bjud inte och köp inte ut alkohol. Studier visar nämligen att tonåringar som blir bjudna hemma eller får alkohol hemifrån, dricker mer än andra tonåringar.

I skolan

 • De flesta barn och unga är en stor del av sin tid i skolan. Forskning visar att elever som trivs och fungerar väl i skolan har mindre risk att utveckla olika typer av problem. Att skapa ett gott skolklimat, lugn och arbetsro i klassrummet - det vill säga en god miljö för lärande, är därför mycket betydelsefullt. Detta arbetar våra skolor med på många olika sätt. Några exempel är:
  • lärarnas sätt att möta eleverna (Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet)
  • att stärka elevernas sociala och emotionella kompetenser (SET/livskunskap)
  • att stärka elevernas goda levnadsvanor (Motiverande samtal inom elevhälsan)
  • att minska mobbing
  • ett bra samarbete med föräldrarna
 • Många skolor lyfter också frågan om ungdomsdrickande på föräldramöten varje år, årskurs 7-9, för ge föräldrar möjlighet att diskutera hur man gemensamt kan agera för att förhindra drickande. Det kan handla om överenskommelser om utetider, bjudvanor hemma eller vad man göra om det är föräldrafritt ett par hus bort. Föräldrarna får också information om tonåringars alkoholvanor i Botkyrka och specifikt för skolan.

På fritiden

 • Att ha något meningsfullt att göra på sin fritid är också betydelsefullt. Och att det finns aktiviteter där också vuxna är involverade. Kommunen arbetar därför för att det ska finnas många aktiviteter, spontana och organiserade, utifrån våra pojkar och flickors intressen och önskemål.

 • Att vi vuxna är ute och träffar ungdomarna där de är, är en viktig insats i arbetet för att stärka tryggheten och stötta ungdomarna till att vara alkohol- och drogfria. Med vuxna i närheten blir det inte lika enkelt eller kul att dricka sig berusad. Dessutom finns det många pojkar och flickor som tycker att det är skönt att få prata med en vuxen person.
 • Kommunens ”fältassistenter”, fritidsledare från fritidsgårdar, nattvandrare, poliser, polisvolontärer och många andra söker upp och träffar många av våra ungdomar ute i kommunen under både dag- och kvällstid och nätter. Vid särskilda tillfällen som Valborg och skolavslutningar går vi ut tillsammans på kvällen.

Hur kan vi minska tillgängligheten till alkohol, tobak och droger?

Att minska tillgängligheten för tonåringar till alkohol, tobak och droger på olika sätt är en viktig del i arbetet och det är många aktörer involverade. Detta är några exempel:

 • Forskning visar att unga som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer. Att vi vuxna är medvetna om detta är därför betydelsefullt. På olika sätt stödjer vi därför föräldrar och andra vuxna att inte köpa ut eller bjuda unga på alkohol, exempelvis via teman på föräldramöten.
 • Inom kommunens verksamheter för barn och unga t ex skolan och fritidsgårdar, har vi kommit överens om vad som gäller avseende alkohol, tobak och droger och vad vi ska göra om vi är oroliga för missbruk eller om någon pojke eller flicka röker, dricker eller har med sig alkohol under skoltid.
 • Kommunen och polisen samarbetar med restauranger, bland annat genom erfarenhetsträffar, utbildning och kontinuerlig tillsyn över att restaurangerna t ex inte serverar alkohol till underåriga (Ansvarsfull alkoholservering)
 • Lika viktigt är samarbetet med kommunens handlare och att de inte säljer folköl och tobak till unga under 18 år.
 • Om polisen träffar på unga med alkohol, häller de ut alkoholen och kontaktar föräldrarna och socialtjänsten. Att sälja eller ge alkohol till underåriga d.v.s. langning, är olagligt och polisen arbetar därför för att få tag på langare på olika sätt (Kronobergsmodellen).
 • För att tidigt kunna ge ett samlat stöd åt ungdomar som riskerar att utveckla ett alkohol-, drog- eller spelmissbruk samarbetar polis, socialtjänst och Landstingets miniMaria på olika sätt. miniMaria erbjuder stöd, råd och vård för unga upp till 20 år och deras föräldrar.
 • Botkyrka medverkar även i den nationella informationskampanjen TÄNK OM i syfte att förmedla kunskap kring våra tonåringar och deras alkoholvanor. Kampanjen består av reklamfilm på TV, debattartiklar, tidningsannonser, affischer och flygblad som delas ut till intresserade.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2018
Barn & utbildning