Stäng meddelande

Elevinflytande

Du som elev i Botkyrkas grundskolor har rätt att påverka både undervisningen och skolmiljön.

Så här säger Skollagen om inflytandet:

Utdrag ur Skollagen 4 kap §9-14

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen, och de ska aktivt delta i att utveckla den. Därför måste de få information om alla frågor som rör dem.

Hur inflytandet ska se ut beror på elevernas ålder och mognad. Vid varje förskola och skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd. Eleverna ska alltid kunna ta initiativ till frågor som ligger inom ramen för deras inflytande. Sådana diskussioner ska eleverna ha tillfälle att delta i under skoltid.

I Läroplanen är demokratin ett övergripande mål för skolverksamheten.

Utdrag ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Alla som arbetar i skolan ska underlätta elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Läraren ska

  • utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt skolarbete
  • se till att alla elever har inflytande på arbetsformer och innehåll
  • arbeta för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över undervisningen
  • låta eleverna pröva olika arbetssätt
  • planera och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna
  • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2017
Barn & utbildning