Stäng meddelande

Flerspråkighet i förskolan

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska pedagogerna i förskolan anpassa aktiviteter, arbetssätt och miljö till barnens behov.

 

Nya riktlinjer för flerspråkighet i förskolan

Utbildningsnämnden har beslutat om nya riktlinjer för arbete med flerspråkighet i förskolan. Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2018.

Finska i förskolan

Botkyrka kommun är en av de kommuner som är ett finskt förvaltningsområde. I förvaltningsområden för nationella minoriteter finns det utökad rätt till förskola, helt eller delvis på minoritetsspråket. Om ditt barn har finsk bakgrund erbjuder Botkyrka förskoleverksamhet delvis på finska. I ansökan väljer du förskolan Diamanten och anger att du önskar språkgruppen på finska. I Tumba finns också en fristående svensk- och finskspråkig förskola som du kan söka till. Vi tar även särskild hänsyn till finskan i våra nya riktlinjer för arbete med flerspråkighet i förskolan.

Frågor och svar om de nya riktlinjerna

Kommer barnen att få sämre möjligheter till utveckling av sitt modersmål nu?

Nej, tvärtom. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Personalen ska därför anpassa aktiviteter, miljö och material efter barnens behov. Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Dessutom är barnens vårdnadshavare en viktig tillgång och resurs för förskolan. Det gäller i varje förskola där det finns barn som har annat modersmål än svenska.

Hur utbildas personalen i och med de nya riktlinjerna?

Vår personal utbildas i ett fortbildningsprogram som utgår från Skolverkets nationella kurs i flerspråkighet. Kurserna påbörjades i januari 2018.

Vad säger skollagen och läroplanen?

Förskolan ska arbeta för att barn med annat modersmål än svenska kan utveckla både svenskan och sitt modersmål. Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan även arbeta för att barnen ska bli medvetna om det egna kulturarvet och andras kultur. På så sätt kan barnen leva sig in i andras villkor och värderingar. Forskning visar att barn lär i vardagliga aktiviteter, i lek och i skapande verksamhet. Personalen på förskolan ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov av till exempel språkutveckling. Barnens föräldrar är också en viktig tillgång och resurs för förskolan. Det gäller i varje förskola där det finns barn som har annat modersmål än svenska.

Om du saknar någon fråga kan du skicka den på mail till utbildning@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Barn & utbildning