Frågor och svar om förändrat arbetssätt för flerspråkighet i förskolan

Från den 1 januari 2018 kommer alla flerspråkiga barn i Botkyrkas förskolor att få språkstöd i den ordinarie verksamheten. Eftersom vi har särskilda skyldigheter när det gäller minoritetsspråken tas särskild hänsyn. Botkyrka är en förvaltningskommun för finska vilket innebär att vi ska erbjuda en sådan förskola där utbildningen bedrivs helt eller delvis på finska. Här kan du läsa frågor och svar om förändringen.

Hur jobbar ni idag?
I dag sker modersmålsträning på förskolorna genom att en modersmålstränare kommer till förskolan under vissa timmar. Skolinspektionen har sagt att vi inte kan fortsätta arbeta som vi gör idag, eftersom vi inte behandlar barnen likvärdigt. Alla barn med annat modersmål än svenska har inte fått samma språkstöd eftersom det har varit vårdnadshavarna själva som ansökt om modersmålsträning.

Vad säger skollagen och läroplanen?
Förskolan ska arbeta för att barn med annat modersmål än svenska kan utveckla både svenskan och sitt modersmål. Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan även arbeta för att barnen ska bli medvetna om det egna kulturarvet och andras kultur. På så sätt kan barnen leva sig in i andras villkor och värderingar. Forskning visar att barn lär i vardagliga aktiviteter, i lek och i skapande verksamhet. Personalen på förskolan ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov av till exempel språkutveckling. Barnens föräldrar är också en viktig tillgång och resurs för förskolan. Det gäller i varje förskola där det finns barn som har annat modersmål än svenska.

Vad händer nu?
Den nuvarande formen med enskilt modersmålsstöd tas bort och förskolorna utvecklar sitt arbetssätt för att fortsatt stödja de flerspråkiga barnen. Stödet ska bli en naturlig del av den ordinarie verksamheten.

Vad innebär det för förskolan att Botkyrka är förvaltningsområde för bevarande av finska språket?
I förvaltningsområden för nationella minoriteter finns det utökad rätt till förskola, helt eller delvis på minoritetsspråket. Eftersom Botkyrka kommun är ett finskt förvaltningsområde erbjuder vi förskola där delar av utbildningen bedrivs på finska. I ansökan väljer du förskolan Diamanten och anger att du önskar språkgruppen på finska. Vi kommer även att ta särskild hänsyn till finskan i våra nya riktlinjer för arbete med flerspråkighet i förskolan.

Kommer ni ta bort modersmålsstödet i finska i förskolan?
Modersmålsträningen i finska fortsätter som tidigare fram till dess att riktlinjerna är klara för hur arbetet med minoritetsspråken ska bedrivas i förskolan. Riktlinjerna ska vara klara under våren 2018.

Är syftet med förändringen att spara pengar?
Huvudsyftet är att förändra arbetssättet med flerspråkighet i förskolan. En effekt av det blir också att kostnaderna minskar.

Kommer barnen att få sämre möjligheter till utveckling av sitt modersmål nu?
Nej, tvärtom. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Personalen ska därför anpassa aktiviteter, miljö och material efter barnens behov. Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Dessutom är barnens vårdnadshavare en viktig tillgång och resurs för förskolan. Det gäller i varje förskola där det finns barn som har annat modersmål än svenska.

Varför är inte riktlinjerna klara nu när ni ska göra förändringen?
Vi vill ta fram riktlinjerna i anslutning till att personal deltar i den fortbildning som utgår från Skolverkets nationella kurs i flerspråkighet. Kurserna påbörjas i januari 2018.

Vem beslutar om de nya riktlinjerna?
Det gör utbildningsnämnden.

Om du saknar någon fråga kan du skicka den på mail till utbildning@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2018
Barn & utbildning