Stäng meddelande

Norrga

Norrga var under en tid Grödinges centralort i kraft av sina kvarnar. Norrga hade i början av 1800-talet 3 kvarnar. En kvarn står fortfarande kvar och man kan tydligt se ruinen av en annan.

Forntid

runsten

Sjön Axaren är en rest av den gamla fjärd som löpte från Kaggfjärden till nuvarande Axaren och vidare till det som idag är Malmsjön. På båda sidor om sjön har man funnit redskap från yngre stenåldern (R543 och R544). Fynden kan kopplas till de ännu rikare fynd som gjorts vid Korsnäs och Nolinge. Märkligt nog finns inga spår av bronsålder i Norrgatrakten. Inte heller angränsande områden visar spår av bronsålder. Järnåldern visar att människan kommit hit igen. En fornborg (R182) som troligen kommer från äldre järnålder ligger på en kulle precis väster om Norrga kvarn. Dessutom finns det ett gravfält (R180) från yngre järnålder i åkerkanten på östra sidan av ån. Det som är lättast att se idag är en gammal runsten som hittades i åkern vid plöjning 1963. Texten har blivit förstörd men experterna kunde se ett kors. Det är osynligt idag. Den är troligen gjord mellan 1020 och 1070. Den står nu på gårdsplatsen längs vägen.
öppnas i nytt fönster

Norrga by

Den första källan som nämner Norrga som by kommer från 1436. Norrga liksom dess grannbyar Iselsta och Råby var nog en del av den expansion som skedde under tidig medeltid. Det var då som de byar som låg längre västerut expanderade. Dessa byar hette Uppinge, Åvinge och Husby. De är idag ensamgårdar. Namnet Norrga pekar på ett ursprung i sen järnålder men dess historia som by hör hemma i medeltiden. På 1600-talet blev Norrga under en kort period säteri. Det varade bara i tre år. Idag har flera av husen i byn kulturhistoriskt värde. Den nuvarande Södergården byggdes ungefär 1850 i herrgårdsstil och strax intill står en gammal enkelstuga i en och en halv våning som är unik för Grödinge. Stugan byggdes någon gång på 1700-talet.

Norrga kvarn

hus rött

Norrga har haft kvarnverksamhet sen 1500-talet och troligen tidigare än så. Kvarnen var en vattenkvarn som sållade säden och sedan malde säden till mjöl. Norrga fick sitt vatten från sjön Getarens utlopp som kallas Kagghamraån. Kvarnen utnyttjade det lilla vattenfallet som fanns där. Som mest, i början av 1800-talet fanns det tre kvarnar vid Norrga. En är fortfarande kvar med allt maskineri som krävs för att driva den. Av en annan syns tydliga ruiner vid åkanten medan den tredje är helt försvunnen idag. Kvarnen låg ett stycke ifrån själva byn och i närheten låg ett boningshus och ett båtsmanstorp. De står fortfarande kvar och båda är idag året runt bostäder. Det var kvarnen som bidrog till att Norrga under 1800-talet blev Grödinges centralort. Bönder tog med sig sin säd hit och fick den behandlad. När Rosenhill grundades i slutet på 1800-talet tog det så småningom över rollen som centrum även om kvarnen fortfarande hölls igång.

Råby

hus rött

Norrgas grannby österut heter Råby och innehåller precis som Norrga några hus av kulturhistoriskt värde. Namnet Råby kommer av ordet rå som betyder ägogräns. Därifrån kommer det gamla ordspråket ”utanför rå och rör”. Råby var gränsen för den expansion som ägde rum under medeltiden. I och med att Råby skiftades på 1700- och 1800-talen kom byns utseende att förändras. Några gårdar flyttades ut från byn. En av dem var Ekbacken som idag ligger strax norr om den gamla byplatsen. Att den gamla byplatsen i stort sett är bevarad gör att Råby ger ett ålderdomligt intryck än idag.

Källor till Norrga

  • Mörkfors, Gunnel & Ullén, Inga: Botkyrka kulturmiljöinventering; 1988
  • Schnell, Ivar: Grödinge socken; 1971
  • Söderberg, Brita: Grödinge; 1975
  • Fornlämningsregistret och fornlämningskartan
  • Samtal med ägaren till stugan vid Norrga kvarn; 2007
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Bibliotek & kultur