Stäng meddelande

Vretaberg

Området Vretaberg ligger precis söder om sjön Uttran och sträcker sig söderut genom ett åkerlandskap med många åkerholmar. Det man lägger mest märke till är den gamla välbevarade gården Vretaberg från 1700-talet.

Järnålder runt Vretaberg

gräs

Att människan levat länge här är tydligt. Gravfälten är många även om bara några är tydliga. Ett har resta stenar, domarring och en kvadratisk stensättning och kommer troligen från äldre järnålder (R263). Närmare den nutida gården ligger ett annat gravfält (R243) som är från yngre järnålder. De är de två tydligaste grav-fälten men det finns många fler. R243 (se foto nedan)var antagligen ett gårdsgravfält åt gården som låg här på järnåldern. Det ligger på åkerholmen bakom den vita förvaltningsbostaden mittemot ladan.
öppnas i nytt fönster

Gården blir en by

Från och med 1300-talet omtalas platsen som en by. Byn har i ett dokument från 1350 namnet Vreten. En vret eller vrete var en liten åkeryta som nyligen plöjts upp. Vreten är en vanlig del av ort- eller gårdsnamn. Några exempel skulle kunna vara Storvreten, Lavreten och Tegelvreten. Enligt en karta från 1630 fanns det två gårdar i byn.

Vreten blir Vretaberg

hus gult

På 1670-talet blir det ett säteri och i samband med det ändrades namnet Vreten till det mer pampiga Vretaberg. En mangårdsbyggnad och två flyglar påbörjades. De nuvarande byggnaderna är från 1700-talet. Den västra flygeln är i stort sett orörd men mangårdsbyggnaden brann ner till grunden 1858 och återuppbyggdes aldrig. Istället fick den östra flygeln bli den nya huvudbyggnaden.

Tillbyggnader

För att visa sig värdig sin nya status som huvudbyggnad tillbyggdes den östra flygeln 1903 av den kände arkitekten Erik Lallerstedt. Det ursprungliga huset var kvar men förlängdes på båda kortsidorna så att det blev mycket större. Förändringarna är inspirerade av tidens stil som kallades för Jugend. Några av de mest påtagliga stildragen om man ser huset från utsidan är fönstren på övre våningen som är spröjsade. Den nedre delen består av ett glas medan den övre tredjedelen är indelat i små rutor. Ett annat stildrag är växtornamentiken som framträder i det målade partiet under taknocken på den norra tillbyggnaden. Gården är idag i privat ägo.


Källor till Vretaberg

  • Mörkfors, Gunnel & Ullén, Inga: Botkyrka kulturmiljöinventering; 1988
  • Schnell, Ivar: Grödinge socken; 1971
  • Söderberg, Brita: Grödinge; 1975
  • Fornlämningsregistret och fornlämningskartan
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Bibliotek & kultur