Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Åvinge/Husby/Uppinge

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB14 Grödinge socken).

Bebyggelsen i Åvinge och Husby består idag av ensamgårdar. Uppinge har kvar en äldre bystruktur med två gårdar. Samtliga gårdar ligger på de äldre bytomterna och omges av ett öppet kulturlandskap. Tidigare låg här tre små byar, placerade i mitten av den jordbruksmark som hörde till respektive by. Jordbruksmarkens utbredning i det här området är ganska begränsat och gårdarna ligger därför ovanligt nära inpå varandra. Gårdarna är placerade på kullar som omges av ett öppet kulturlandskap. Det gör att de framträder i landskapet på ett speciellt sätt. Invid Uppinge gård finns ett större gravfält som visar att området varit bebyggt sedan förhistorisk tid. Husby och Åvinge saknar kända gravfält vilket är märkligt eftersom gårdarnas namnformer är förhistoriska. Samtliga gårdar bedriver ett aktivt jordbruk vilket avspeglar sig i relativt stora ekonomibyggnader på respektive gård.

Bild på Åvinge

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Lång kontinuitet i bosättning och brukande
  • Byarnas placering och omgivande öppna kulturlandskap
  • Gårdarnas struktur och karaktär

För mer utförlig information om Åvinge/ Husby/ Uppinge, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017