Stäng meddelande

Kagghamra

Kagghamra representerar en väl bevarad herrgårdsmiljö från 1700-talet med bibehållen grundstruktur i bebyggelse och kulturlandskap. Gården ligger i ett fornlämningsrikt kulturlandskap med fornborgar, gravfält och en övergiven bytomt. Tillsammans representerar bebyggelse, kulturlandskap och fornlämningar områdets stegvisa utveckling från järnålder och fram till idag.

Bild på Kagghamra

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Lång kontinuitet i bosättning och brukande
  • Kulturlandskapets öppna obebyggda karaktär
  • Välbevarad 1700-tals herrgård
  • Bibehållen torpstruktur
  • Spår från varv och välbevarade f.d. arbetarbostäder


För mer utförlig information om Kagghamra, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017