Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Norrga/Iselsta/Råby

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB14 Grödinge socken).

Gårdarna i byarna Norrga, Iselsta och Råby ligger i ett sammanhängande öppet jordbrukslandskap. Före skiftena var samtliga byars bebyggelse samlad i täta klungbystrukturer. Idag är det endast Iselsta som har kvar denna struktur. De övriga byarna löstes delvis upp i samband med genomförandet av laga skifte under mitten av 1800-talet. I Norrga flyttade den ena av byns tre gårdar ut. I Råby flyttades två av byns sex gårdar. De tre byarna illustrerar därför såväl oskiftad som skiftad bybebyggelse. Till Norrga by hör också en välbevarad kvarnmiljö med anor från 1500-talet. På bergssluttningarna i det kringliggande skogslandskapet ligger ett flertal gravfält som visar att området varit bebyggt sedan förhistorisk tid.

Bild på Norrga

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Lång kontinuitet i bosättning och brukande
  • Byarnas placering och omgivande öppna kulturlandskap
  • Byarnas struktur och karaktär

För mer uförlig information om Norrga/Iselsta/Råby läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017