Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kulturmiljöprogram

Bild från landet

Syf​te

Kulturmiljöer i detta program representerar ett allmänt intresse som ska beaktas i den kommunala plan- och bygglovshanteringen. Det här programmet är ett underlag för denna hantering. Kulturmiljöprogrammet är antaget i kommunfullmäktige 2014-05-22.

Syftet är att:

 • Lyfta fram ett antal miljöer som speglar kommunens utveckling från forntid och fram till idag,
• Tydliggöra kulturhistoriska karaktärsdrag och ange riktlinjer för framtida plan- och bygglovshantering.
• Skapa ett aktuellt underlag för den kommunala översiktsplaneringen.

Kulturhistoriskt värde

När man talar om kulturhistoriskt värde handlar det om all den information som finns lagrad i miljön runt omkring oss. Det kan t.ex. vara ett fornminne, en bebyggelsemiljö och/eller ett kulturlandskap. För ett tränat öga fungerar dessa miljöer som materialiserad historia, d.v.s. som bärare av information om det förflutna. Varje tid producerar sina specifika miljöer, sina kulturarv, vars utformning speglar de rådande samhällsförhållandena. På så sätt skapar varje tidsepok sina särskilda karaktärsdrag. Mängden information som en miljö representerar beror därför på hur väl bevarade dessa karaktärsdrag är. Det kan röra sig om förhållandet mellan bebyggelse och kulturlandskap, om en övergripande bebyggelsestruktur, om byggnadstraditioner och arkitektoniska kvaliteter m.m. Dessa karaktärsdrag framträder tydligare i hela miljöer än i enstaka objekt. Därför har programmet inriktats på större sammanhängande områden.


Urval

Kulturmiljöprogrammet utgör en revidering av ett befintligt program från 1988. Det innebär att arbetet bygger på en översyn av det äldre programmet. När det gäller urval av miljöer är därför innehållet i stort sett detsamma som tidigare. En del miljöer har utökats alternativt minskats, en del miljöer har plockats bort och en del nya områden har lagts till. Grundprincipen är att de områden som ingår i programmet i så stor utsträckning som möjligt ska spegla kommunens kulturhistoriska utveckling från förhistorisk tid och fram till idag.
Då det kulturhistoriska värdet är kopplat till den information som kan avläsas ur miljön, utgör ”avläsbarheten” ett viktigt kriterium för de områden som finns med i programmet. Tanken är att lyfta fram ett urval av områden som fortfarande är tydliga ”informationsbärare” av viktiga perioder i kommunens historiska utveckling. Enskilda objekt/hus finns därför inte med i denna etapp av kulturmiljöprogrammet.

Kulturminneslagen

Kulturminneslagen skyddar fornlämningar och reglerar byggnadsminnesförklaringar av byggnader och bebyggelsemiljöer. Lagen ger också ett särskilt skydd åt landets kyrkor och förbjuder utförsel av äldre kulturföremål ur landet.

Miljöbalken

Miljöbalken reglerar kulturmiljöer som anses intressanta ur en nationell synvinkel, s k ”riksintressen för kulturmiljövården”. För dessa områden gäller att de ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada miljön. Det innebär att områdena, och de värden de anses representera, ska skyddas mot åtgärder som medför negativ miljöpåverkan. Inom ramen för den kommunala planeringen är det länsstyrelsen som bevakar riksintressena.
I Botkyrka kommun finns fem riksintressen inom kulturmiljövården:
• Bornsjön
• Tumba pappersbruk
• Grödinge
• Brandalsund
• Mörkö

Plan- och bygglagen

I Plan- och bygglagen (PBL) regleras de krav som kommunen ska ställa vid prövning av ärenden om planläggning och lov. Vid prövning av bygglov finns följande kravregler:
Hänsynskrav som innebär att nya byggnader ska placeras och utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Varsamhetskrav som innebär att ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
Förvanskningsförbud som innebär att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kulturhistoriskt intressant inte får förvanskas.

Vad innebär det att en miljö ingår i kulturmiljöprogrammet?

Rent formellt innebär ett kulturmiljöprogram att utvalda områden representerar ett högt allmänintresse. Det innebär att kommunen har möjlighet att ställa högre krav på hänsyn, varsamhet och förvanskningsförbud enligt PBL. Målsättningen är att programmet ska skapa förutsättningar för att bevara miljöernas funktion som källa till kunskap om det förflutna.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2019
Bibliotek & kultur