Stäng meddelande

Brukarundersökning 2015

​Vartannat år genomför Kultur- och fritidsförvaltningen en enkätundersökning i sina verksamheter. 2015 genomfördes den senaste brukarundersökningen. Nästa undersökning görs hösten 2017.

Brukarundersökningens primära syften

• få verktyg till att utveckla verksamheten
• mäta i vilken grad vi har uppfyllt våra politiska mål

Sammanfattning av brukarundersökning 2015

Här följer en sammanfattning av brukarundersökningen. Vill du läsa undersökningen i sin helhet hittar du den under relaterade dokument.

Brukarundersökningen 2015 visar generellt på positiva resultat och en positiv utveckling jämfört med tidigare mätningar. Exempel på detta är den totala nöjdheten, den hjälp besökarna får, känslan av att vara välkommen, möjligheten att påverka, känslan av trygghet i verksamheten och kring informationens användbarhet. Även personalens bemötande bedöms positivt i stort.

Framförallt frågan om möjligheten att påverka skulle kunna stärkas ytterligare. Det kan också konstateras att den upplevda tryggheten utanför verksamheterna inte upplevs som lika trygg, vilket bör tas med i framtida projekteringar.

Vid sidan av de generellt goda resultaten finns förbättringsmöjligheter i enskilda verksamheter utifrån

  • att idrottsföreningarna generellt är mindre nöjda än övriga föreningskategorier,
  • att besökarna vid Tullinge fritidsgård inte är nöjda med öppethållandet,
  • att besökarna vid baden är mindre nöjda än tidigare år och andra verksamheter,
  • att besökarna vid idrottsanläggningarna generellt är mer nöjda, dock inte med skötsel, underhåll och parkeringsmöjligheter.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2017
Bibliotek & kultur