Stäng meddelande

Botkyrka och städerna Lutsk och Pavlograd i Ukraina i gemensamt projekt med stöd av Svenska Institutet

Breaking down stereotypes logo

Botkyrka kommun och städerna Kiev, Lutsk och Pavlograd i Ukraina genomför ett tvåårigt samarbetsprojekt. Projektet har tilldelats ett stöd på 550 000 kr av Svenska Institutets program Creative Force, och påbörjades våren 2014 och avslutas våren 2016.

Projektet handlar om att bemöta och motverka negativa stereotyper och bygga förtroende, stärka tillit och hopp genom att arbeta med kulturella metoder i workshops. Grupper som inte känner till varandra och ofta har fördomar mot varandra arbetar tillsammans.

Deltagare är ungdomar, pedagoger och tjänstemän från enheterna Kultur, Kulturskolan och Musikhuset Norsborg i Botkyrka kommun och från den ukrainska organisationen Democracy through Culture, samt städerna Kiev, Pavlograd och Lutsk i Ukraina. De deltagande grupperna reser till varandras hemorter för att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter vid två tillfällen var. Däremellan pågår workshops och projekt på hemmaplan. Genom digitala möten sker ett ömsesidigt utbyte även under perioderna då grupperna inte möts i verkligheten. Då får fler personer möjlighet att delta i projektet samt kopplar aktiviteter till annan verksamhet t e x Botkyrka fördomsfritt och Unesco LUCS lokala Unescocenter.

Kreativa möten under det första besöket från Ukraina
Det första internationella mötet ägde rum i Botkyrka den 30 september – 3 oktober.

Bild på människor

Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, demokratiberedningens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz och deltagare från kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar kollegorna från Ukraina

Det första internationella mötet, av totalt fyra, ägde rum i Botkyrka 30 september – 3 oktober. Den ukrainska gruppen mötte och samarbetade med ungdomar och personal från Musikhuset Norsborg, Botkyrka kulturskola, kultur- och fritidsförvaltningen, Unesco/LUCS och Fanzingo. Workshops med film och bild som effektiva språk varvades med intensiva samtal på engelska och ukrainska med tolkning. En av kvällarna arrangerade projektet ett seminarium på Mångkulturellt centrum där journalisten Malcom Dixelius gav en bakgrund den aktuella situationen i Ukraina.

Från Ukraina deltog 7 personer; unga ledare och tjänstemän från Pavlograd i östra Ukraina och Lutsk i den västra delen av landet samt från organisationen Democracy through Culture, som också leder projektets ukrainska del.
Från Botkyrka deltog 9 personer; ungdomar, pedagoger och projektledare från enheterna Kultur, Botkyrka kulturskola och Musikhuset Norsborg i Botkyrka.

Personer som använder en ipad

Workshop på Fanzingo 2014

Besökets innehåll och syfte Projektet vill skapa kreativa möten som gör skillnad och stärker tillit och hopp! Projektveckans olika goda och kreativa möten - där alla deltagare; unga, vuxna, från olika organisationer, från olika städer och olika länder var med - väckte deltagarnas nyfikenhet och gav goda samtal och idéer. En bra grund byggdes för projektets fortsatta arbete.

Besöket inleddes på Kultur- och fritid där de ukrainska kollegorna välkomnades av Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren och Demokratiberedningens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz. Sedan följde tre dagar av studiebesök, samtal och kreativa workshops. En dag var det filmworkshop på Mediehuset Fanzingo. Här skapades goda relationer mellan alla deltagare. Viktiga samtal, en stor dos lust och en tydlig riktning i arbetet födde nya idéer om hur projektet ska fortsätta. Alla deltagare arbetade tillsammans i tvärgrupper, tvärs över språkgränser och med olika åldrar. I lusten att skapa tillsammans föddes skrattet.

Det fanns en positiv vilja hos deltagarna i projektet med fokus på att mötas och att lära av varandra. I det avslutande samtalet berättade de ukrainska deltagarna att resan varit otroligt värdefull och att de ser fram emot nästa. Nu är positiva kontakter etablerade och kontakterna fortsätter direkt på Facebook.

Personer som deltar i workshop

Workshop på Subtopia 2014

Ungdomarna från Botkyrka kulturskola och Musikhuset kommer att mötas och arbeta i tvärgrupper under våren med dans, film och graffitti i workshops, med tydligt avstamp i tematiken: Breaking down Stereotypes – Building Trust and Hope, att bygga tillit och hopp. Och i Ukraina, i städerna Pavlograd och Lutsk pågår möten och workshops på liknade sätt. Utbyten av metoder och projekt görs via internet och vid träffarna. Projektet avslutas under våren 2016.

Projektets målsättning

  • I ömsesidigt utbyte mellan parterna i Ukraina och Sverige arbeta fram kreativa metoder som stärker demokratiska processer och motverkar negativa stereotyper.
  • Utveckla modeller för ett arbete präglat av tillit mellan grupper och stärka interkulturella processer.
  • Med hjälp av kulturella metoder öka delaktighet och medskapande i samhället.
  • Stärka tillit, hopp och ett inkluderande förhållningssätt i samhället.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2018
Bibliotek & kultur