Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan du få om du har en bestående funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn eller en kognitiv funktionsnedsättning. Det ska finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och den åtgärd som du söker bidrag för.

Anpassningsåtgärder

Du kan få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad som till exempel att ta bort trösklar, sätta upp stödhandtag eller ordna en ramp vid entrén. Ett krav är att det ska finnas ett direkt samband mellan anpassningen och din funktionsnedsättning och att åtgärderna ska vara nödvändiga.

Bostadsanpassningsbidrag kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, renovering eller till att åtgärda tekniska brister i bostaden.

Så här ansöker du

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag fyller du i och skickar in blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag". Blanketten hittar du i anslutning till denna sida eller så kan du beställa den hos kontaktcenter på telefon 08-530 610 00.

Ansökan skickas till kommunen tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av åtgärden.

För att kommunen ska kunna bedöma vad som kan anses vara en skälig kostnad för sökta åtgärder ska även kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning bifogas ansökan.

Handlingarna skickar du till:

Botkyrka kommun
Bostadsanpassning
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 Tumba

Om du bor i hyres- eller bostadsrättslägenhet

Ett beviljat bostadsanpassningsbidrag betyder inte att det är fritt fram att utföra anpassningar utan hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens medgivande, vilket framgår av bestämmelser i hyreslagen och bostadsrättslagen.

Det är därför viktigt att du kontaktar din hyresvärd eller bostadsrättsförenings styrelse för att få ett medgivande. Detta bör vara skriftligt och till exempel omfatta att sökta åtgärder får utföras och vad som gäller när du flyttar.

Hyresgäster och bostadsrättshavare kan bli skyldiga att återställa åtgärder som bidrag beviljats för om fastighetsägaren inte har medgett att någon sådan återställning inte behöver ske.

Om du planerar att byta bostad eller bygga nytt

Om du har en funktionsnedsättning förväntas du välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning. För att få bidrag vid köp eller byte av bostad krävs att nödvändiga åtgärder för att anpassa bostaden inte bedöms som kostnadskrävande eller att det finns särskilda skäl för att välja just den bostaden.

Vid nybyggnad ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån funktionsnedsättningen.

Utredning och beslut

När ansökan är komplett gör handläggaren en utredning och fattar ett skriftligt beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574). Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna.

Beställning av arbetet

När du har fått beslut om bostadsanpassningsbidrag ansvarar du för att beställa arbetet som ska utföras. Du väljer och anlitar en entreprenör. Konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller mellan dig och entreprenören du anlitar. Väljer du att utföra anpassningen själv kan du få bidrag för material, inte arbetstid.

Reparationer och underhåll

Du äger de anpassningar som du fått bidrag till, vilket innebär att du själv står för eventuella reparationer och underhåll. Du kan däremot ansöka om bidrag för reparation av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Ansökningsblankett samt fakturakopia skickar du till bostadsanpassningen, och en handläggare utreder om reparationen är bidragsberättigad. Vid reparation av dörröppningsautomatik, vänd dig för felanmälan till Kontaktcenter på telefonnummer 08-530 610 00.

Vid reklamation ska du kontakta entreprenören som utfört arbetet.

Avslag och överklagan

Om bostadsanpassningsbidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan med motiveringar till avslaget. Du kan överklaga kommunens beslut. Ditt överklagande ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggaren kan då ompröva beslutet till din fördel om nya uppgifter styrker behovet av bostadsanpassning. Om handläggaren inte omprövar beslutet, skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

Du kan be kommunens handläggare om hjälp

Om du behöver hjälp exempelvis med att ta in offerter, välja entreprenör, betala fakturan eller något annat som rör ansökan kan kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag hjälpa dig. Om du överlåter detta åt kommunen via fullmakt innebär det inte att kommunen tar över ansvaret för det arbete som utförs av entreprenören. Det är fortfarande du som är avtalspart med entreprenören och konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller mellan dig och entreprenören.

Om du vill veta mer

Om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag, eller behöver hjälp med din ansökan ringer du till kontaktcenter 08-530 610 00.

Mycket mer information om bostadsanpassningsbidrag finns på Boverkets hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Bo & bygga