Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan du få om du har en bestående funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn eller en kognitiv funktionsnedsättning. Det ska finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och den åtgärd som du söker bidrag för.

Anpassningsåtgärder

Du kan få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad som till exempel att ta bort trösklar, sätta upp stödhandtag eller ordna en ramp vid entrén. Ett krav är att det ska finnas ett direkt samband mellan anpassningen och din funktionsnedsättning och att åtgärderna ska vara nödvändiga.

Bostadsanpassningsbidrag kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, renovering eller till att åtgärda tekniska brister i bostaden.

Så här ansöker du

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag kan du använda vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att använda tjänsten behöver du ha BankID för att legitimera dig. Du kan också ansöka genom att fylla i och skicka in blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag". Blanketten hittar du under "Relaterade dokument" nedan. Du kan även beställa den hos medborgarcenter på telefon
08-530 610 00.

Ansökan skickas till kommunen tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av åtgärden.

Du ska också skicka in ett skriftligt medgivande från fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Se blankett "Fastighetsägarens medgivande" under "Relaterade dokument" nedan.

För att kommunen ska kunna bedöma vad som kan anses vara en skälig kostnad för sökta åtgärder ska även kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning bifogas ansökan.

Handlingarna skickar du till:

Botkyrka kommun
Bostadsanpassning
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 Tumba

Oavsett om du ansöker genom e-tjänsten eller använder blanketten, får du ett brev hem med posten, som bekräftar att kommunen mottagit din ansökan.

Fastighetsägarens medgivande

En förutsättning för att kommunen ska kunna bevilja bostadsanpassningsbidrag är att samtliga fastighetsägare och eventuella nyttjanderättshavare har gett sitt medgivande till att åtgärderna får utföras.

Det är därför viktigt att du kontaktar din hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse för att få ett medgivande. Bor du i ett en- eller tvåbostadshus ska samtliga ägare av huset lämna sitt medgivande. Medgivandet ska vara skriftligt och omfatta att sökta åtgärder får utföras och att du inte är skyldig att återställa åtgärderna.

Om du planerar att byta bostad eller bygga nytt

Om du har en funktionsnedsättning förväntas du välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal
våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Vid nybyggnad ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån funktionsnedsättningen.

Utredning och beslut

När ansökan är komplett gör handläggaren en utredning och fattar ett skriftligt beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna.

Beställning av arbetet

När du har fått beslut om bostadsanpassningsbidrag ansvarar du för att beställa arbetet som ska utföras. Du väljer och anlitar en entreprenör. Konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller mellan dig och entreprenören du anlitar. Väljer du att utföra anpassningen själv kan du få bidrag för material, inte arbetstid.

Reparationer och underhåll

Du äger de anpassningar som du fått bidrag till, vilket innebär att du själv står för eventuella reparationer och underhåll. Du kan däremot ansöka om bidrag för reparation av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Ansökningsblankett samt fakturakopia skickar du till bostadsanpassningen, och en handläggare utreder om reparationen är bidragsberättigad. Vid reparation av dörröppningsautomatik, vänd dig för felanmälan till medborgarcenter på telefonnummer 08-530 610 00. Innan felanmälan, gör en felsökning enligt dokumentet "dörröppningsautomatik-felsökning" som du hittar under "Relaterade dokument" nedan.

Vid reklamation ska du kontakta entreprenören som utfört arbetet.

Avslag och överklagan

Om bostadsanpassningsbidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan med motiveringar till avslaget. Du kan överklaga kommunens beslut. Ditt överklagande ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggaren kan då ompröva beslutet till din fördel om nya uppgifter styrker behovet av bostadsanpassning. Om handläggaren inte omprövar beslutet, skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

Om du vill veta mer

Om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag, kontakta medborgarcenter på 08-530 610 00.
Du kan också skicka e-post till bostadsanpassning@botkyrka.se.

Mer information om bostadsanpassningsbidrag finns på Boverkets webbplats, se länk under "Relaterade länkar".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2020
Bo & bygga