Att hålla rent i skorstenar och eldstäder är mycket viktigt för att minska risken för till exempel skorstensbränder.

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB sköter enligt avtal sotning i Botkyrka och Salem. Förutom sotning av skorstenar och eldstäder som ska görasenligt "Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)", erbjuder sotningsväsendet en mängd andra tjänster, till exempel:

Egen sotning

Kommunen kan nu medge att en fastighetsägare själv utför sotning på egen fastighet om det kan ske på ett säkert sätt ur brandskyddssynpunkt .

För detta behövs en dispens som kan sökas hos Södertörns brandförsvarsförbund.

Anvisningar och ansökningsblankett kan hämtas från Södertörns brandförsvarsförbund.

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB
Grödingevägen 45
Box 4
147 21 TUMBA
Telefon 08-530 328 50
länk till annan webbplats
Fax 08-530 602 44