Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kommunägd mark

Här hittar du information om vad som gäller vid markupplåtelse, riktlinjer för bryggor och tomträtter på kommunal mark.

Markupplåtelse

Botkyrka kommun ansvarar för alla slags upplåtelser av offentlig plats, till exempel idrottsevenemang, majbrasor, julgransförsäljning, cirkus/tivoli, uppställning av containrar och byggnadsupplag.

Ordningslagen säger att den som vill använda sig av offentlig plats måste ansöka om polistillstånd för detta. I vissa fall måste även räddningstjänsten ge tillstånd.

Botkyrka kommun tar ut en avgift för markupplåtelse av offentlig plats enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige med stöd av avgiftslagen (1957:259).

Ansökan

För att söka tillstånd fyller du i en blankett som går att ladda ner från polisens hemsida. ¨Blanketten heter "Ansökan om tillstånd" och gäller offentlig tillställning, allmän sammankomst och begagnande av offentlig plats. Observera att polisen tar ut en avgift för detta tillstånd och den avgiften måste vara betald innan de börjar handlägga ärendet.

Länk till blanketten "Ansökan om tillstånd" kan du hitta till höger.

Du kan också kontakta polisens tillståndsgrupp på nedanstående adress och telefonnummer:

Polismyndigheten, Rättsavdelningen Förvaltningsrätt 3 Sthlm RA
106 75 Stockholm.

När du har lämnat blanketten till Polisen skickas den till Botkyrka kommun med förfrågan om upplåtelse av offentlig plats. Kommunen gör ett yttrande med villkor som den som söker tillståndet skall rätta sig efter.

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gata/parkenheten
147 85 TUMBA

Tomträtt

En tomträtt och ett tomträttskontrakt kan väldigt förenklat beskrivas som ett hyresavtal för mark som hyresgästen inte kan säga upp men sälja till andra.

Försäljning av tomträtt

Vid en försäljning har tomträttsinnehavaren samma rättigheter och skyldigheter som vid vilken fastighetsförsäljning som helst. Glöm ej att anmäla ny ägare till kommunen. Detta gör du genom att skicka in en kopia på köpebrev/köpekontraktet alternativt genom att fylla i blanketten som du hittar längst ner på sidan.

Skicka in de nya uppgifterna till mark- och exploateringsenheten. Du kan antingen maila in de nya uppgifterna till mex.sbf@botkyrka.se eller skicka dem via post till Botkyrka kommun, Mark- och exploateringsenheten, 146 85 Tumba. ​

Det är alltid säljarens ansvar att se till så att kommunen får uppgifter om de nya ägarna. Ändringen kan göras inför varje ny debiteringsperiod som är kvartalsvis, alltså från och med1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober. Flyttar ni mitt i en debiteringsperiod får säljare och köpare göra upp om detta sinsemellan.​

Ändring av avgäld

För modern tomträtt gäller att ett avtal om ny avgäld för den kommande avgäldsperioden ska vara påtecknat senast ett år före den nuvarande avgäldsperiodens utgång. Om avtal ej träffas kan avgälden endast ändras genom att någon av parterna väcker talan vid mark- och miljödomstolen om omprövning av avgälden. Talan måste vara väckt ett år före avgäldsperiodens utgång.

Domstolen ska då bestämma avgälden så att den motsvarar en skälig ränta på fastighetens markvärde. Den som förlorar målet blir normalt skyldig att även betala den andra partens kostnad i målet.

​Vem skriver på avtalet?

Avtal om tomträtten ska undertecknas av tomträttshavaren eller av den som har giltig fullmakt eller är förmyndare för tomträttshavaren. Namnteckning ska förtydligas och bevittnas. ​

Inskrivning

Tomträttsavtal och tilläggsavtal till tomträttsavtal ska skrivas in hos Lantmäteriet. Botkyrka kommun ansöker om inskrivning för de tomträtter som kommunen upplåter​

Friköp av småhustomt

Genom beslut i kommunfullmäktige har tomträttshavaren möjlighet att friköpa tomträtten.

För industritomträtter är priset marknadsmässigt och för småhustomträtter är priset idag (from nov 2007) 70 % av marktaxeringsvärdet på tomträtten.

Om du är intresserad av att friköpa din tomträtt tar du kontakt med mark- och exploateringsenheten där kan du få uppgifter om den exakta kostnaden för just din tomträtt. När du har bestämt dig tar mark- och exploateringsenheten fram ett köpekontrakt.

​Fakturafrågor

Har du frågor om din tomträttsfaktura kan du kontakta mark- och exploateringsenheten via mail mex.sbf@botkyrka.se​ eller via kommunens medborgarcenter 08- 530 610 00länk till annan webbplats.

Tomträtt innebär att staten eller kommunen upplåter nyttjanderätt för fastighet mot en årlig avgift (tomträttsavgäld) vilken oftast betalas kvartalsvis.

Tomträtt i Botkyrka kommun betyder att huset/byggnaden ägs av tomträttshavaren medan marken hyrs av Botkyrka kommun eller Stockholm stad. Stockholm stad äger en del mark inom Botkyrka kommun och har på den marken en del tomträtter. Kommunen upplåter nyttjanderätt för fastighet mot en årlig avgift (tomträttsavgäld)

Lagen om tomträtt infördes 1907 har sedan dess ändrats 1953 och 1967.

Uppsägning av en tomträtt kan endast ske av staten eller kommun (befintliga byggnader löses då av uppsägaren på samma sätt som vid expropriation). Tomträttsinnehavaren (nyttjaren) kan ej säga upp tomträtten.

Modern tomträtt har inte en bestämd upplåtelsetid. Den kan därmed sägas vara "evig". Lagen ger dock kommunen rätt att säga upp tomträtten om marken skulle behöva användas på annat sätt i vissa intervall vilka anges i kontraktet. Som tomträttshavare kan du inte säga upp din tomträtt, men du har däremot frihet att sälja och belåna den när du vill. Att ha en modern tomträtt blir härigenom mycket likt äganderätt. Avgälden är oförändrad under en i avtalet bestämd tid. För upplåtelser gjorda under åren 1954-1967 är avgäldsperioderna normalt 20 år. För upplåtelser efter år 1967 är perioderna normalt 10 år.

Upplåtelse av kommunägd mark för bryggor

Här hittar du information om pågående genomgång av bryggor på kommunägd mark och kommunens riktlinjer för upplåtelser av mark- och vattenområden för bryggor.

Riktlinjer för upplåtelse av kommunens mark- och vattenområden för bryggor och uppläggning av fritidsbåtar

Kommunen har riktlinjer som tydliggör under vilka förutsättningar som kommunens mark- och vattenområden kan upplåtas för bryggor och vilka krav som gäller för den som har rätt att ha en
brygga på kommunens mark. Riktlinjerna antogs av samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2015. Riktlinjerna går att ta del av nedan under rubriken ”Relaterade dokument”.

Kommunen har i maj 2018 skickat ut ett informationsbrev om riktlinjerna till berörda bryggägare med känd adress. Brevet finns att ta del av nedan under rubriken ”Relaterade dokument”.

Genomgång av bryggor på kommunägd mark

I samband med att riktlinjerna antogs 2015 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att gå igenom de bryggor som finns på kommunägd mark och se till att riktlinjerna efterföljs.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat genomgången av bryggorna för att bedöma om de kan vara kvar enligt riktlinjerna eller inte. Berörda bryggägare kommer att meddelas vilken bedömning som kommunen har gjort angående dennes brygga. Genomgången har startat 2018 med bryggorna i Tullingesjön.

Samtliga bryggägare som har sin brygga på kommunägd mark i Tullingesjön kommer att kontaktas under 2018. Målsättningen är att de bryggor som inte längre får vara kvar tas bort under hösten 2018. Giltiga markupplåtelseavtal skrivs med de bryggor där kommunen bedömt att bryggan kan
vara kvar.

Bryggor belägna på privat mark (ej kommunägd) hanteras av kommunens miljöenhet. Bryggor på privat mark som funnits kontinuerligt sedan 1975 kommer inte att beröras av arbetet.

Vilka tillstånd behövs för att få ha en brygga på kommunägd mark?

För att kunna anlägga en brygga på kommunens mark krävs ett markupplåtelseavtal. För att kommunen ska skriva ett markupplåtelseavtal krävs att kraven i kommunens riktlinjer uppfylls. Enligt riktlinjerna krävs bland annat att strandskyddsdispens och bygglov ska vara beviljade innan kommunen medger en markupplåtelse, om dessa tillstånd krävs för den aktuella bryggan. Innan dessa tillstånd söks så är det dock lämpligt att kontakta kommunens mark- och exploateringsenhet för att få ett preliminärt besked om en markupplåtelse
kommer att medges.

I vissa fall kan även andra tillstånd krävas för bryggan, exempelvis anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Vad gäller för en brygga som redan finns?

Befintliga bryggor på kommunens mark- och vattenområden som saknar giltigt markupplåtelseavtal kommer att erbjudas ett markupplåtelseavtal enligt dessa riktlinjer om de uppfyller kraven som ställs. Enligt riktlinjerna krävs exempelvis strandskyddsdispens om detta krävs för aktuell brygga samt att bryggan bedöms lämplig utifrån platsens förutsättningar och kommunens markanvändningsplaner. För fullständiga krav se kommunens riktlinjer nedan under ”Relaterade dokument”.

Vad gäller för bryggor som inte har avtal och inte uppfyller riktlinjerna?

Bryggor som saknar giltigt avtal och inte uppfyller de krav som ställs av kommunen, kommer inte längre att få vara kvar.

När en brygga måste tas bort kommer kommunen först uppmana bryggägaren att själv ta bort bryggan. Om ägaren trots uppmaning inte tar bort bryggan kan kommunen vända sig till Kronofogdemyndigheten för handräckning eftersom bryggan befinner sig olovligen på kommunens mark.

Vad gäller strandskyddet?

Som utgångspunkt gäller strandskyddet vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd, och oavsett om det finns många eller få sjöar och vattendrag, samt oavsett vilka naturtyper som finns.

Strandskyddet omfattar som huvudregel 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd och inkluderar även undervattensmiljön. Detta kallas strandskyddsområde.

På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter och på vissa platser kan det vara upphävt. Länsstyrelsen kan både utöka och upphäva skyddet i utpekade områden. Sådana beslut tas efter en bedömning av platsen.

För mer information om strandskydd och strandskyddsdispens se mer härlänk till annan webbplats

Vem ska jag vända mig till med frågor?

Har du frågor om:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2020
Bo & bygga