Här hittar du information om pågående genomgång av bryggor på kommunägd mark och kommunens riktlinjer för upplåtelser av mark- och vattenområden för bryggor.

Riktlinjer för upplåtelse av kommunens mark- och vattenområden för bryggor och uppläggning av fritidsbåtar

Kommunen har riktlinjer som tydliggör under vilka förutsättningar som kommunens mark- och vattenområden kan upplåtas för bryggor och vilka krav som gäller för den som har rätt att ha en
brygga på kommunens mark. Riktlinjerna antogs av samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2015. Riktlinjerna går att ta del av nedan under rubriken ”Relaterade dokument”.

Kommunen har i maj 2018 skickat ut ett informationsbrev om riktlinjerna till berörda bryggägare med känd adress. Brevet finns att ta del av nedan under rubriken ”Relaterade dokument”.

Genomgång av bryggor på kommunägd mark

I samband med att riktlinjerna antogs 2015 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att gå igenom de bryggor som finns på kommunägd mark och se till att riktlinjerna efterföljs.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat genomgången av bryggorna för att bedöma om de kan vara kvar enligt riktlinjerna eller inte. Berörda bryggägare kommer att meddelas vilken bedömning som kommunen har gjort angående dennes brygga. Genomgången har startat 2018 med bryggorna i Tullingesjön.

Samtliga bryggägare som har sin brygga på kommunägd mark i Tullingesjön kommer att kontaktas under 2018. Målsättningen är att de bryggor som inte längre får vara kvar tas bort under hösten 2018. Giltiga markupplåtelseavtal skrivs med de bryggor där kommunen bedömt att bryggan kan
vara kvar.

Bryggor belägna på privat mark (ej kommunägd) hanteras av kommunens miljöenhet. Bryggor på privat mark som funnits kontinuerligt sedan 1975 kommer inte att beröras av arbetet.

Vilka tillstånd behövs för att få ha en brygga på kommunägd mark?

För att kunna anlägga en brygga på kommunens mark krävs ett markupplåtelseavtal. För att kommunen ska skriva ett markupplåtelseavtal krävs att kraven i kommunens riktlinjer uppfylls. Enligt riktlinjerna krävs bland annat att strandskyddsdispens och bygglov ska vara beviljade innan kommunen medger en markupplåtelse, om dessa tillstånd krävs för den aktuella bryggan. Innan dessa tillstånd söks så är det dock lämpligt att kontakta kommunens mark- och exploateringsenhet för att få ett preliminärt besked om en markupplåtelse
kommer att medges.

I vissa fall kan även andra tillstånd krävas för bryggan, exempelvis anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Vad gäller för en brygga som redan finns?

Befintliga bryggor på kommunens mark- och vattenområden som saknar giltigt markupplåtelseavtal kommer att erbjudas ett markupplåtelseavtal enligt dessa riktlinjer om de uppfyller kraven som ställs. Enligt riktlinjerna krävs exempelvis strandskyddsdispens om detta krävs för aktuell brygga samt att bryggan bedöms lämplig utifrån platsens förutsättningar och kommunens markanvändningsplaner. För fullständiga krav se kommunens riktlinjer nedan under ”Relaterade dokument”.

Vad gäller för bryggor som inte har avtal och inte uppfyller riktlinjerna?

Bryggor som saknar giltigt avtal och inte uppfyller de krav som ställs av kommunen, kommer inte längre att få vara kvar.

När en brygga måste tas bort kommer kommunen först uppmana bryggägaren att själv ta bort bryggan. Om ägaren trots uppmaning inte tar bort bryggan kan kommunen vända sig till Kronofogdemyndigheten för handräckning eftersom bryggan befinner sig olovligen på kommunens mark.

Vad gäller strandskyddet?

Som utgångspunkt gäller strandskyddet vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd, och oavsett om det finns många eller få sjöar och vattendrag, samt oavsett vilka naturtyper som finns.

Strandskyddet omfattar som huvudregel 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd och inkluderar även undervattensmiljön. Detta kallas strandskyddsområde.

På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter och på vissa platser kan det vara upphävt. Länsstyrelsen kan både utöka och upphäva skyddet i utpekade områden. Sådana beslut tas efter en bedömning av platsen.

För mer information om strandskydd och strandskyddsdispens se mer härlänk till annan webbplats

Vem ska jag vända mig till med frågor?

Har du frågor om: