Miljöenheten i Botkyrka är den enhet som kontrollerar att Botkyrkas restauranger, storhushåll, gatukök, livsmedelsindustrier och matbutiker följer livsmedelslagstiftningens krav.

Livsmedelskontroll innebär att företagare som hanterar livsmedel får besök av miljöenhetens inspektörer. Vi gör oftast oanmälda besök och vår kontroll är inriktad på företagens egenkontroll.

Varje företagare ansvarar för att maten han eller hon säljer eller serverar är säker att äta och rätt märkt. Företagaren ska själv kontrollera att verksamheten följer reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Vi ger också råd till den som ska starta en livsmedelsverksamhet t.ex. en restaurang eller butik och vi utreder misstänkta matförgiftningar.

Hur går en kontroll till?

När vi gör vår kontroll, utgår vi från Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar. Den är indelad i 15 kontrollområden.

Beroende på vad som är syftet med inspektionen tittar vi på olika delar av verksamheten och olika kontrollområden. Vid en inspektion kontrolleras till exempel hur maten förvaras och hanteras. Vi kontrollerar även att lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och att det är rent. Ibland tas prover på de livsmedel som verksamheten hanterar och säljer.

Efter kontrollbesöket får företagaren en rapport där eventuella brister som noterats vid besöket redovisas. Att bristerna har åtgärdats följs sedan upp vid nya kontrollbesök.

Hur många kontrollbesök som görs per år är beroende av företagets storlek och typ av verksamhet.

Vårt mål är att livsmedel ska hanteras så säkert att människors hälsa och välbefinnande inte påverkas negativt.