Klimatpåverkan och riskområden

Klimat- och naturpåverkan

​Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen SOU 2007:60 kommer Sverige att bli varmare och blötare i ett framtida klimat. Minskar de globala utsläppen kraftigt kan temperaturhöjningarna begränsas på sikt men en viss fortsatt uppvärmning går inte att undvika. Nederbörden kommer att öka i större delen av landet under höst, vinter och vår. Enligt kommunens klimat- och sårbarhetsanalys bör Alby minska sårbarheten för klimatförändringar genom att:

• Utföra grundligare utredningar av all förorenad mark
• Göra en detaljerad ras- och skredkartering
• Utreda hur industri- och bostadsområden ska skyddas om Mälaren svämmar över
• Följa Botkyrkas klimatstrategi, dvs. bygga alla nya hus minst två meter över Mälarens medelvattennivå (samhällsviktiga funktioner tre meter över).

Bild över Albysjön och dess kontakt med Alby.

Bild över Albysjön och dess kontakt med Alby. (Foto: Sten Modén)

Riskområden

Ras, skred och erosion med risker för bebyggelse

Enligt en översiktlig stabilitetskartering som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjort, finns det områden med ras- och skredrisk i Botkyrka. Strandområdet i Alby är utsatt för översvämningar och man bedömer att det har stabilitetsklass 1 vilket innebär den största risken för ras och skred.

Förorenad mark

Strandområdet i Alby är riskklassat enlig översiktsplanen. Marken är delvis sanerad till ”mindre känslig markanvändning” och man bedömer att den nu kan användas för park, kontor, industri, vägar och liknande. Ska marken användas på något annat sätt måste den saneras, eftersom föroreningar som ligger relativt fast i marken kan komma upp på grund av ras, skred eller erosion och bli ett hot för människor och djur.

Översvämning av bebyggelse

Även om klimatförändringarna inte kommer påverka de höga vattenstånden i Mälaren i någon större utsträckning är risken för översvämningar redan i nu stor. I Alby översvämmas strandområdet vid ett 100 årsregn och en dimensionerande nivå kommer nå bostadsbebyggelse i Alhagen. För Alby gäller att all ny bebyggelse ska ligga minst två meter över Mälarens medelvattennivå (samhällsviktiga funktioner tre meter över). Att stänga ute översvämning från hus som ligger lägre är tekniskt möjligt men kan inte anses lämpligt då marken är sättningsbenägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2017
Bo & bygga