Rekreation, grönska och kulturmiljö

​Möjligheten till rekreation till Alby är tudelad. Grönområdena mellan husen är många
och generösa i sin utformning och tillgången till lekplatser är god. Men kvaliteten skiftar – många av de stora grönytorna saknar en tydlig karaktär och funktion vilket leder till att få använder dem. Man vill oftast veta vad en plats är till för och hur den kan användas, även om odefinierade ytor också kan vara bra. Några av de mest otillgängliga och odefinierade ytorna är de som ligger mellan lamellhusens fasader och vägarna som löper utanför. Denna förgårdsmark är oftast bred och eftersom fasaderna inte öppnar sig emot vägen så förblir de outnyttjade.

Nedan ser du bild över Albys lekplatser och deras tillgänglighet.

Bild på Albys lekplaster och deras tillgänglighet

På vissa platser i Alby finns det olika exempel på hur de boende själva börjat odla upp mark för att spräcka upp monotonin. Ett annat exempel på att odling är av stort intresse är de populära och välutnyttjade kollonilotterna. De utgör ett mycket värdefullt inslag i stadsbilden och är både viktiga ur ett socialt och ekologiskt perspektiv.

Man planterar vid kolonilotterna i Alby

Kolonilotterna i Alby är en attraktiv del av stadsdelen för de boende.

Landskapsbild

I Alby finns det mycket naturmark av skogskaraktär. Skogshöjderna kring området domineras av barrblandskog med tidvis stort lövinslag, främst asp och björk. Kring de gamla gårdarna växer en del ädellövträd och ek. Stränderna på Albysjöns västra sida kantas av vass och strandskog med al, sälg, vide m.m. Bitvis är vegetationen tät och spärrar utsikten från de öppna strandängarna.

Gräsytor dominerar i de centrala delarna, kring koloniområdet och längs Albyvägen ut mot Hågelbyleden. De finns många grönytor i Alby men de flesta ser likadana ut. Den planterade grönskan har på 35–40 år vuxit upp och många stråk är gröna och lummiga.

Vy över Alby och dess omkringliggande natur.

Vy över Alby och dess omkringliggande natur.

Biologisk mångfald

Skogsstyrelsens värdering pekar ut en värdefull nyckelbiotop vid Tingshagen i söder och några övriga naturvärden i skogspartiet i Tingshagen. Strandmiljöerna längs Albysjön är viktiga för många djurarter. Inventeringar visar att till exempel att groddjur samt många fågelarter trivs i dessa miljöer. Förutsättningar finns att den biologiska mångfalden kan utvecklas i grönområdena.

Kulturmiljö

De områden i Botkyrka som påverkades av människan för cirka 3 000 år sedan är bland annat Alby-Älvesta. Detta var inledningen till det svenska kulturlandskap som vi till stor del ser än i dag. Det är först under de senaste 50 åren som naturen har börjat ta tillbaka marker som människan hållit öppna i tusentals år.

Den jordbruksstruktur som finns runt Alby i dag anlades troligen under järnåldern. Albygård med sin nästan barocka framtoning och det närliggande ekonomikomplexet vid nuvarande Alby industri är kulturhistoriskt värdefulla. Byggnaderna vittnar om Lars Magnus Ericssons verksamhetslust och det moderna experimentjordbruk som han bedrev på gården. Den gula villan, Gulan, öster om huvudbyggnaden är ett exempel på den villabebyggelse som växte fram i början på 1900-talet och som speglar det ökande välståndet hos den borgerliga befolkningen. Den rika kulturmiljön är en stor tillgång för Alby och den bör lyftas fram mer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Bo & bygga