Trafik - kollektivt, till fots och på cykel

Kollektivtrafik

Till och från Stockholm är det lätt att komma med både buss och tunnelbana, men busstrafiken inom Alby skulle kunna bli bättre till Subtopia eftersom det är en viktig plats för många boende och pendlare.

Avståndet till Tumba skulle kunna minska genom bättre kollektivtrafik, och den skulle kunna fungera som en koppling till Stockholm via pendeltåget. Banden mellan Alby och Tumba skulle kunna stärkas med tätare bussförbindelser, både på dagen och natten, samt en spårbunden förbindelse.

TIllgången till kollektivtrafik i Alby

TIllgången till kollektivtrafik i Alby

Gång- och cykeltrafik

Alby har ganska lite biltrafik och bra förbindelser med kollektivtrafiken. Det gör att det finns möjligheter för att utveckla gång- och cykelvägarna inom Alby, men även få bättre gång- och cykelvägar till övriga delar inom kommunen. Det behövs exempelvis bättre underhåll och bättre belysning.


Analyser av området visar att dagens cykelvägar inte stämmer överens med hur
folk faktiskt rör sig – folk cyklar på bilvägarna istället. Genom att satsa mer på cykelvägar som löper längs dessa gator stärker vi inte bara de cykelstråken utan ökar också säkerheten, framkomligheten och tillgängligheten inom området.

När bilvägar och vägar för gående och cyklister möts i Alby finns det i regel gångtunnlar som gör att bilarna kan hålla en högre hastighet. Men tunnlarna skapar osäkerhet, till exempel dålig belysning när det är mörkt. Om både bil- och cykelväg ligger i gatunivå skulle man kunna minska osäkerheten samtidigt som bilisterna skulle tvingas köra långsammare. Alternativet är att rusta upp tunnlarna så att de blir säkrare för gående och cyklister.

Dessutom saknar gångvägarna koppling mellan bostadsområdena. Det gör det svårt att röra sig inom Alby och att besöka området.

Dagens cykelstråk i relation till de gena stråken

Dagens cykelstråk i relation till de gena stråken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Bo & bygga