Vattenskyddsområden och tekniska system

Vattenskyddsområden

Östra Mälaren försörjer nästan två miljoner människor med dricksvatten och ingår sedan slutet av 2008 i ett vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet är uppdelat i tre zoner:

• vattentäktszoner vid vattenverkens råvattenintag
• primär skyddszon är ett vattenområde i Östra Mälaren samt landområdet intill 50
meter från strandlinjen vid medelvattenstånd
• sekundär skyddszon är det landområde där vattnet rinner direkt mot Östra Mälaren
eller där dagvatten via ledningar eller bäckar rinner mot Östra Mälaren.
• Hela norra Botkyrka ligger inom den primära eller sekundära skyddszonen.

Recipientförhållanden

Tumbaåns sjösystem sträcker sig från Glasbergasjön i Södertälje, genom Salems kommun vidare genom Tumba till Tullingesjön och Albysjön. Tumbaåns sjösystem har länge belastats av dagvatten, sämre avloppsanläggningar och jordbruksdrift. Albysjön har måttligt höga halter av fosfor och kväve, men bottenvattnet har ibland höga halter av närsalter vilket inte är ovanligt för sjöar med djuphålor och en äldre belastning av höga närsalthalter. Vattenmyndigheten har bedömt att den ekologisk statusen är hög, och att den kemiska statusen (exklusive kvicksilver) är god.

Albysjön som löper utanför Albys östra del, här med grannstadsdelen Fittja i bakgrunden.

Albysjön som löper utanför Albys östra del, här med grannstadsdelen Fittja i bakgrunden.

Tekniska system

Bostäder och arbetsplatser kräver mycket teknik, bl.a. vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Tidigare investeringar har betydelse för kommunens möjlighet till vidare utveckling. Hela Alby är anslutet till det kommunala avloppsnätet och dricksvattnen kommer från vattenverken i Norsborg och Tullinge.

Dagvatten

I Norsborg, Hallunda, Eriksberg, Fittja och Alby leds det mesta dagvattnet (regn- och

smältvatten) ner i ledningar i marken. På vissa ställen är ledningsnätet anlagt så att dagvattnet rinner ut i Mälaren men det mesta leds ner i en dagvattentunnel som sträcker sig från Norsborg till utloppet i Albysjön. Tunneln tar även emot dagvatten från E4/E20. När vattnet väl hamnat i ledningarna så renas det inte innan det når Mälaren eller Albysjön.

Elförsörjning

Alby försörjs med el via de större mottagningsstationerna – Botkyrkastationen norr om Alby och stationen vid Lindhov som ägs av Vattenfall Regionnät AB. Svenska Kraftnät AB äger stamnätet, i detta fall de linjer för 400 och 220 kilovolt som finns inom kommunen.

Fjärrvärme

Alby försörjs med fjärvärme av Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) som svarar för fjärrvärmeförsörjningen i bl.a. Botkyrka. Den värme som SFAB levererar kommer till största delen från Igelstaverket i Södertälje där biobränslen är helt dominerande som energikälla. Fittja värmeverk, som drivs med eldningsolja och bioolja, används för närvarande mest vid toppar i produktionen och som reserv.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2017
Bo & bygga