Utvecklingssteg

Alby tidsplan

Arbetet med Framtid Alby sker i flera steg: 2009 togs beslut om Albys utvecklingsprogram. Under 2011-2014 pågick arbetet med att ta fram en stadsbyggnadsidé. Därefter påbörjas genomförandet av förändringen i Alby.

Här nedan ser du vilka skeden som har genomförts och de kommande stegen i arbetet med Framtid Alby.

2009

Kommunfullmäktige beslutade 2009 efter en omfattande dialog med Albyborna om ett utvecklingsprogram för ett långsiktigt hållbart Alby. I programmet står vad vi i kommunen vill satsa på i Alby inom 30 år.

2011-2012

Från analys till färdig stadsbyggnadsidé gjordes i följande steg:

  • Analys av Albys fysiska förutsättningar
  • Dialog med referensgrupper om Albys befintliga utemiljö.
  • Förslag - ett koncept till ny stadsbyggnadsidé togs fram.
  • Dialog med de boende med förslag till ny stadsbyggnadsidé som underlag.
  • Förslag till ny stadsbyggnadsidé presenterdes för Samhällsbyggnadsnämnden.

2013

Samhällsbyggnadsnämnden godkände förslaget till Alby stadsbyggnadsidé och överlämnade denna till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att sända förslaget på extern remiss. Remisstiden pågick från maj fram till oktober 2013. En sammanställning av inkomna synpunkter finns i bilaga, Remissredogörelse Framtid Alby – stadsmiljö i utveckling.

2014

Kommunfullmäktige antar stadsbyggnadsidén ”Framtid Alby – stadsmiljö i utveckling” och beslutade att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att markanvisa tre delområden i Alby samt upprätta ramavtal och plankostnadsavtal för dessa. Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna till en temporär användning av Albyskolans tomt fram till dess Albyvägen sänks.

2015 -

Stegvis genomförande av stadsbyggnadsidén utifrån kommunfullmäktiges beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2017
Bo & bygga