Stäng meddelande

Framtid Fittja - detaljplaneprogram

Detta är ett långsiktigt program för inriktningen av den fysiska miljöns utveckling. Vissa av förslagen kan genomföras snart, andra först om 30 år. Det har tagits fram utifrån en studie av förutsättningarna och i dialog med boende i Fittja.

Framtida fittja

Vision Framtid Fittja

Fittja är en långsiktigt hållbar stadsdel. Kommunen har arbetat aktivt med stadsmiljön för att främja en ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Ett sätt att främja social hållbarhet i Fittja har varit att skapa trevliga och tillgängliga allmänna platser, till exempel gator, torg och parker. Dessa platser erbjuder nu möjligheter att umgås för Fittjaborna och skapar trygghet och delaktighet.

I Fittja präglas bebyggelsen av en hög arkitektonisk kvalitet. Den ursprungliga bebyggelsen avtecknar sig i stadsbilden. Byggnader som tillkommit senare har kompletterat och berikat stadsdelen. Fittja är ett av de bästa exemplen på hur miljonprogramsområden har utvecklas till moderna och levande stadsdelar.

Sammanfattning av programmet

För att nå visionen beskrivs tre strategier för Framtid Fittja, för att få en hållbar utveckling under den kommande 30-årsperioden. Det handlar om att utveckla bebyggelse, trafikstruktur och grönområden.

Fittja kan utvecklas genom att stärka centrum och genom att förtäta stadsdelen. Det kan även finnas möjligheter att anlägga bryggor vid Fittja äng för båtar och villor på vatten. Nya byggnader ska komplettera Fittja på olika sätt. De ska ha en hög arkitektonisk nivå och vara anpassade till stads- och landskapsbilden.

Trafikmiljön i Fittja ska ändras för att främja ett hållbart resande. Det innebär att gång- och cykelvägarna ska bli genare, tillgängligare och attraktivare. Gaturummen kring lokalgatorna ska få en omgivande bebyggelse för att sänka hastigheter och öka tryggheten. För att skapa en ny struktur för trafiken till i Fittja och intilliggande områden föreslås nya kopplingar. Två exempel på kopplingar är att ansluta Hallundavägen till Botkyrkaleden och att ansluta Krögarvägen till Värdshusvägen.

Fittjas parker ska bli mer attraktiva och tillgängliga att använda för spontanidrott, lek och rekreation. Genom dalgången i södra Fittja kan anläggningar med dammar och mindre kanaler skapas, som renar dagvatten och samtidigt erbjuder plats för konst och promenadstråk.

För att börja förverkliga Framtid Fittja behöver nya detaljplaner arbetas fram, t.ex. för centrala Fittja och för Krögarvägen. Det möjliggör en förtätning av centrum och en utveckling av Krögarvägen till Fittjas stadsgata. På längre sikt är det även intressant att pröva en förtätning av Fittja i stadsdelens ytterområden.

Läs hela programmet

Under "Relaterade dokument" finns hela programmet att ladda ner som PDF. Det bästa är att spara filen på din egen dator genom att högerklicka på länken och välja att spara filen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2018
Bo & bygga